REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/08-01/234
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 5. prosinca 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
90. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 09. prosinca 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora na plažama Istarske županije u 2008. godini,

2. Prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva za izradu kartografskog prikaza i profila plaža na području Istarske županije,

3. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o broju i visini studentskih stipendija u akademskoj godini 2008/09. Klasa: 602-01/08-01/02, Urbroj: 2163/1-01/8-08-2 od 30. rujna 2008. godine,

4. Prijedlog Zaključka o isplatama iz proračunske zalihe Proračuna za 2008. godinu,

5. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju uređenja i izgradnje gospodarskih objekata za razvoj sportsko-ribolovnih aktivnosti u slatkovodnom ribarstvu,

6. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju sanacije donjeg groblja u naselju Motovun

7.

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave usluge izrade dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje osnovnih škola Istarske županije u 2008. godini (2. ponovljeni postupak),
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave izrade dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje srednjih škola Istarske županije u 2008. godini (2. ponovljeni postupak),
c) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave radova sanacije sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi Ivana Batelića Raša,
d) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave radova sanacije krovova u Osnovnoj školi Marčana, Osnovnoj školi Petra Studenca Kanfanar i Osnovnoj školi Juršići,
e) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave radova sanacije kuhinje i blagovaonice u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" Čepić,
f) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave radova zamjene prozora u Osnovnoj školi "Rivarela" Novigrad i Talijanskoj osnovnoj školi Novigrad, Osnovnoj školi Svetvinčenat, Osnovnoj školi "Vladimir Gortan" Žminj, Osnovnoj školi Vodnjan i Osnovnoj školi Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički,
g) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave radova sanacije praktikuma u Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula,
h) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave građevinskih radova na ugradnji dizala (djeca s teškoćama) u Ekonomskoj školi Pula,
i) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave radova na montaži dizala (djeca s teškoćama) u Ekonomskoj školi Pula,

8. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 173 za razdoblje od 01.01. do 30.11.2008. godine,

9. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.277 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br.960 u vlasništvu Pokrajac Rožane iz Rovinja, Bregovita 36.

Napomena:
Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.