REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/220
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 28. studenoga 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
89. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 02. prosinca 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 88. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2009. godinu - očitovanje na dostavljene amandmane,

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u kulturi za 2009.godini,

4. Prijedlog Zaključka o nacrtu dokumenta - Prilagodba i nadogradnja strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske (Nacrt zelene knjige),

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za financiranje  nabavke lutke za kliničku njegu Medicinskoj školi Pula,

6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju II. Izmjena i dopuna popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2008. godini,

7. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju dopunskog obrazovanja maslinara Istarske županije,

8.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za nacionalne manjine Istarske županije,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za nacionalne manjine Istarske županije,

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole "Rivarela" Novigrad o prijenosu vlasništva nekretnine k.č. 2420/2 upisane u z.k. ul. 2062 k.o. Novigrad na Hrvatsku elektroprivredu d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, zastupana po direktoru ELEKTROISTRA PULA, mr.sc. Davoru Mišković u HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.,

10. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge - Izrade dopune projektne prijave IPA programa za ŽCGO "Kaštijun",

11. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu radova na dovršenju dogradnje zgrade Osnovne škole "Vazmoslav Gržalja" Buzet,

12.

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave usluge izrade dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje osnovnih škola Istarske županije u 2008. godini (2. ponovljeni postupak),
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave usluge izrade dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije u 2008. godini (2. ponovljeni postupak),

13.

a) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu usluge popravaka i održavanja osobnih automobila za službene potrebe marke Citröen, Renault, Fiat i Dacia,
b) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za izradu i montažu čeličnih mostova na trasi Parenzana - Mostovi Završje,
c) Prijedlog Odluke o odabiru za nabavu usluge osiguranja od nesreća i zdravstveno osiguranje.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.