REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/215
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 21. studenoga 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
88. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 25. studenoga 2008. godine
s početkom u 12,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 86. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 87. sjednice Poglavarstva Istarske županije (telefonska),

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u listopadu 2008. godine,

3. Proračun Istarske županije za 2009. godinu - očitovanje na amandmane,

4. Druge Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2008. godinu,

5. Druge Izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije za 2008. godinu,

6. Prijedlog  Zaključka o davanju  prethodnog  mišljenja  na  Prijedlog Plana  građenja  i  održavanja županijskih i  lokalnih  cesta  za 2009. godinu   Županijske   uprave   za   ceste Istarske županije,

7.

a) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o Drugoj izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2008. godinu,
b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o Drugoj izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2008. godinu,
c) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o Drugoj izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2008. godinu,

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove  za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području istarske županije "Natura Histica",

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove  za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području istarske županije "Natura Histica"  kojom se ovlašćuje ravnatelj za sklapanje ugovora o nabavi dječjih igrala za uređenje dječjeg igrališta na području park šume Šijana,

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d.  pročelnika Upravnog odjela za kulturu Istarske županije,

11.

a) Prijedlog zaključka o produženju roka pozajmice dane iz Proračuna Istarske županije društvu Plinara d.o.o. Pula u 2007. godini,
b) Prijedlog zaključka o produženju roka pozajmice dane iz Proračuna Istarske županije društvu Plinara d.o.o. Pula u 2008. godini,

12. Prijedlog Zaključka o visini naknade za rad radnih grupa i timova za izradu prijedloga kulturne strategije Istarske županije,

13. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju troškova nabave sadnice rajčice za Udrugu POMIDOR - Umag,

14. Prijedlog Zaključka o dodjeli novčanih sredstava trgovačkom društvu "Veletržnica ribe Poreč" d.o.o. Poreč,

15. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.385 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 1222, u suvlasništvu  Lešdedaj Zoje, Lešdedaj Klaudia, Lešdedaj Martine i Lešdedaj Viktorie svi iz Rovinja, Trevisol 42.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.