REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/200
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 6. studenoga 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
86. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 11. studenoga 2008. godine
s početkom u 10,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 84. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 85. sjednice Poglavarstva Istarske županije (telefonska),

2.

a) Proračun Istarske županije za 2009. godinu,
b) Odluka o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2009. godinu,
c) Projekcija Proračuna Istarske županije za 2009., 2010. i 2011. godinu,

3.

a) Prijedlog Programa rada Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije za 2009. godinu,
b) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  Istarske županije za 2009. godinu,
c) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2009. godinu,
d) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2009. godinu,
e) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2009. godinu,
f) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije za 2009. godinu,
Plan prihoda i rashoda Posebnog računa Županijskog Poglavarstva "Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" za 2009. godinu,
g) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2009. godinu,
h) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2009. godinu,
i) Program rada Upravnog odjela za kulturu Istarske županije za 2009. godinu,
j) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2009. godinu,
k) Prijedlog Programa rada Kabineta župana Istarske županije za 2007. godinu,
l) Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije za 2009. godinu,

4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula o nabavi ultrazvučnog color dopplera,

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sufinanciranje radova na ugradnji sustava S.O.S. poziva na Odjelu onkologije i hematologije Opće bolnice Pula,

6. Prijedlog  Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije

7. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru,

8. Prijedlog Zaključka o odobravanju daljnje dodjele stipendije studentici Kurpejović Mersiji iz Nedešćine,

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju deklaracije o strategiji inovativnog i dobrog upravljanja na lokalnoj razini Vijeća Europe

10.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.102 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 362, u suvlasništvu Filipović Mande i Filipović Željka iz Rovinja,Vodnjanska 3,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine k.č.br. 1324/3;1745 i 1762  sve upisane u zk.ul.br. 75 k.o.Brest, u vlasništvu Pilat Ivke iz Pazina, Saše Šantela 46

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.