REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/199
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 03. studenoga 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49 a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva Istarske županije

SAZIVAM
85. sjednicu Poglavarstva Istarske županije (telefonska)

za ponedjeljak, 03. studenoga 2008. godine
s početkom u 11,00 sati - telefonskim putem

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka utvrđivanja uvjeta za pokretanje nastavnog plana i programa za zanimanje Fizioterapeutski tehničar i Fizioterapeutska tehničarka

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.