REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/187
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 24. listopada 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
84. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 28. listopada 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 82. sjednice Poglavarstva Istarske županije (telefonska),
b) Verifikacija Zapisnika sa 83. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u rujnu 2008. godine,

3. Prijedlog Zaključka o  Mišljenju o interesu Republike Hrvatske za izgradnju  golf igrališta sa pratećim sadržajima "Markocija" u KO Kršete i KO Materada,

4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula o nabavi sustava za nadzor pacijenata,

5. Prijedlog Zaključka o odobravanju financijskih sredstava za potrebe Obiteljskog centra Istarske županije,

6. Nacrt Rješenja o imenovanju ravnatelja Natura Histrica - Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Istarske županije,

7. Nacrt Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Novigrad o darovanju k.č. br. 2518/2 k.o. Novigrad, Gradu Novigradu,

8. Statuti Osnovnih škola - Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti

9. Statuti Srednjih škola - Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti

10. Prijedlog Odluke o imenovanju evaluacijske komisije za pripremu i provedbu postupka nadmetanja za izvođenje radova rekonstrukcije zgrade Polivalentnog centra u Završju / Piemonte d'Istria u okviru projekta R.E.D.D. H.I.L.L.

11.

a) Prijedlog Odluke  o početku postupka javne nabave usluge izrade dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje osnovnih škola Istarske županije u 2008. godini - ponovljeni postupak,
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave usluge izrade dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije u 2008. godini - ponovljeni postupak,
c) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave školske opreme za osnovne škole u Istarskoj županiji,
d) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Mate Balote Buje,
e) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave geotehničkih istražnih radova i izrade geotehničkog projekta za Medicinsku školu Pula,
f) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju Medicinske škole Pula,

12.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine k.č.br. 902/5 i 902/6 k.o. Premantura upisane u zk.ul.br.1241,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu k.č.br.61, upisanu u zk.ul. br.2442 k.o. Poreč u naravi kuća i dvorište u vlasništvu Gudeljević Marka iz Poreča, Eufrazijeva 24,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.8114 k.o. Rovinj u naravi kuća sagrađena na k.č.br.1629/Z i 1630/Z, u vlasništvu Rafaelle Bratović - Čondić iz Rovinja Grisia 48,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.1538  k.o. Gračišće u naravi zgrada sagrađena na zgr. k.č.br. 30, u vlasništvu Aliče Širol iz Gračišća , Gračišće 84 d,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine: k.č.br.zgr.1340/7 u naravi put upisan u zk.ul. br.979  k.o. Gračišće; k.č.br.1340/2 u naravi vrt upisan u zk.ul. 2583 k.o. Gračišće; zgr.k.č.16/2 u naravi kuća upisana u zk.ul. 650 k.o. Gračišće; k.č.br.1340/3 u naravi vrt upisan u zk.ul. 650 k.o. Gračišće; k.č.br.1340/8 u naravi vrt upisan u zk.ul. 650 k.o. Gračišće.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.