REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/183
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 10. listopada 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49 a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva Istarske županije

SAZIVAM
82. sjednicu Poglavarstva Istarske županije (telefonska)

za petak, 10. listopada 2008. godine
s početkom u 10,00 sati - telefonskim putem

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.

a) Prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabave usluge izrade dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje osnovnih škola Istarske županije u 2008. godini,
b) Prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabave usluge izrade dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije u 2008. godini.

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.