REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/184
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 10. listopada 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
83. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 14. listopada 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 81. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u kolovozu 2008. godine,

3. Trgovačko društvo "Cesta" društvo s ograničenom odgovornošću za niskogradnju i proizvodnju građevnog materijala iz Pule,

4.

a) Prijedlog  Zaključka o davanju  suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na  potpisivanje Ugovora o javnim radovima na interventnom održavanju županijske ceste Ž 5013, dionica odron Vidaci sa izvođačem radova "Istarske ceste" d.o.o. Pula,
b) Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o javnim radovima na interventnom održavanju lokalne ceste L 50038, dionica potporni zid Brnobići, sa izvođačem radova "Istarske ceste" d.o.o. Pula,
c) Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi za uslugu tehničkog projektiranja - Izrada idejnog projekta građevine "St. Pelićeti - Pomer" sa projektantom "Via ing"d.o.o. Pula,

5.

a) Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2008. godinu,
b) Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2008. godinu,

6. Prijedlog  Zaključka o sufinanciranju projektnih aktivnosti na izgradnji plovila za gašenje požara, spašavanje i sanaciju onečišćenja na moru,

7. Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku  o izmjeni Statuta Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije,

8. Prijedlog  Zaključka o sufinanciranju dopunskog obrazovanja pčelara Istre,

9. Prijedlog  Zaključka o sufinanciranju međunarodnog projekta Pro.V.I.C. za 2008. godinu,

10. Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti na zaključak školskog odbora Turističko-ugostiteljske škole "Antona Štifanića" Poreč o prijenosu vlasništva nekadašnjeg školskog restorana i praktikuma "Galija" na Grad Poreč,

11. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu motornog benzina,

12. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 173 za razdoblje od 01.01. do 30.09.2008. godine,

13.

a) Prijedlog  Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.413 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 1292, u vlasništvu Lopez Brian Jeffrey iz Šanjolske,C.Garcia Luna 22 PO1 ,Madrid,
b) Prijedlog  Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.8324 k.o. Rovinj u naravi kuća sagrađena na zgr. k.č.br. 393/2 i 393/3, u vlasništvu t.d. Venter &Roux iz Rovinja, Istarska 26,
c) Prijedlog  Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.618 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 1899, u vlasništvu Villardi Francesce iz Rovinja, V. Švalbe 21.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.