REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/169
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 26. rujna 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
81. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 30. rujna 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 80. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u kolovozu 2008. godine,

3. Prijedlog Odluke o osnivanju Službeničkog suda Istarske županije,

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Istarske županije,

5. Plan gospodarenja otpadom Istarske županije do 2015. godine,

6. Prijedlog Zaključka o broju i visini studentskih stipendija u akademskoj godini 2008/09.

7.

a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju uređenja Zdravstvene stanice u naselju Barban
b) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju obnove crkve Sv. Mihovila u Novoj Vasi, Općina Brtonigla
c) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju adaptacije Vatrogasnog doma Brljafi u Općini Gračišće
d) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju sanacije krova župne crkve u Završju, Općina Grožnjan
e) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Karojba
f) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Spomen doma u Brgudcu, Općina Lanišće
g) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju sanacije donjeg groblja u naselju Motovun
h) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju sanacije zvonika i stepeništa župne crkve u naselju Oprtalj
i) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje vodoopskrbe Općini Pićan
j) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveta Nedelja
k) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju obnove župne crkve Sv. Petra i Pavla u naselju Kringa, Općina Tinjan

8.

a)  Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Barban u Općini Barban,
b) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Labinci u Općini Kaštelir - Labinci
c) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Vinež u Gradu Labinu
d) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Lupoglav u Općini Lupoglav
e) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Ciburi u Gradu Pazinu
f) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Pićan - jug u Općini Pićan
g) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Nedešćina u Općini Sveta Nedelja
h) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Bibići u Općini Svetvinčenat
i) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Žminj u Općini Žminj,

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Poreč,

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja,

11. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula o odabiru ponuditelja za izvođenje građevinskih i obrtničkih radova na uređenju "Centra pojačane skrbi za oboljele od Alzheimerove demencije i demencije sa savjetovalištem",

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Ispostava "dr. Lino Peršić" Labin, i utvrđivanje elemenata natječaja,

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Ispostava "dr. Lino Peršić" Labin na lokaciji Rabac, Obala Maršala Tita bb., i utvrđivanje elemenata natječaja,

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "prim. dr. Martin Horvat" Rovinj o odabiru ponuditelja za izvođenje radova na sigurnosnom podupiranju odnosno sanaciji bazena,

15. Prethodno mišljenje o izdvajanju dijela šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na k.č. 8478/2 k.o. Rovinj iz šumskogospodarskog područja za izgradnju novog hotela LONE u Rovinju,

16. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju troškova  Udruge vinogradara i vinara Istre "VINISTRA" za provedbu sustava dodjele oznake IQ za vino Malvazija Istarska,

17. Prijedlog Zaključka o verifikaciji šteta izazvanih jakom tučom i pijavicama na području sjeverozapadnog dijela Istarske županije u 2008. godini,

18. Prijedlog Rješenja  o imenovanju odgovornih osoba za inplementaciju projekta R.E.D.D.  H.I.L.L.

19.

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade dejnog i glavnog projekta za zgradu "Admiraliteta" u Puli,
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge osiguranja od nesreća i zdravstveno osiguranje,
c) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu knjigoveške usluge i usluge završne obrade,
d) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za izradu i montažu čeličnih mostova na trasi Parenzana - mostovi Završje,

20.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.529 k.o. Rovinj u naravi kuća sagrađena na zgr. k.č.br. 1759, u vlasništvu Drandić Borisa iz Zagreba, Sv.Matej 56,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine k.č.br. 940/10 i 940/11 sve k.o. Gradina u vlasništvu Kazalac Atilia iz Rovinja, Ribarski prolaz 12a

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.