REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/155
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 12. rujna 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
80. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 16. rujna 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 76. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 77. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2008. godini,

3. Prijedlog Zaključka  o prihvaćanju "Projekta marketinške prepoznatljivosti istarskog proizvoda" i jačanje kapaciteta Poljoprivredno-zadružnog centra Istra,

4. Prijedlog Zaključka  o financijskoj potpori na pripremi projekta i jačanju kapaciteta Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o.

5. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju kupnje i uređenja objekta za obradu i pripremu mesa divljači za izvoz u zemlje Europske unije,

6. Sporazum o sufinanciranju radova uređenja raskrižja državne ceste D301 i županijske ceste Ž5002 (Umag - Poreč), u sklopu obnove državne ceste D301, na dionici Novigrad - Sveti Vidal,

7. Prijedlog drugih izmjena i dopuna plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008. godinu,

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o zahtjevu za izmjenom Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2008. godini,

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na  Statut zaštitne radionice Tekop Nova, Pula,

10. Prijedlog Zaključka o broju i visini potpora za poslijediplomski studij u akademskoj godini 2008/09.

11.

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave radova rekonstrukcije kotlovnice u Srednjoj školi Buzet
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave opreme za kemijski laboratorij u Strukovnoj školi Pula
c) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave radova na dovršenju dogradnje zgrade Osnovne škole "Vazmoslav Gržalja" Buzet,

12.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta navodnjavanja poljoprivrednih površina Valture,
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade idejnog rješenja melioracije i navodnjavanja poljoprivrednih površina Bujštine,
c) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade posebne geodetske podloge (PGP) za odvodnju i navodnjavanje 1.pilot projekta na Poreštini Červar Porat-Bašarinka,
d) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade recenzije idejnog rješenja melioracije i navodnjavanja poljoprivrednih površina Bujštine,
e) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade procjene utjecaja zahvata na okoliš 1. pilot projekta na Poreštini Červar Porat-Bašarinka,

13.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.1576 k.o. Gračišće u naravi kuća sagrađena na zgr. k.č.br. 104, u vlasništvu Ivić Franje iz Gračišća, Breščići135/a,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.805 k.o. Gračišće k.č.br. 1301/1, u suvlasništvu Perisutti Maria iz Italije, Cremona , Piazza dei Patrioti 8 (72/144 djela), Marzan Mirne iz Italije, Milano, Largo Cavalieri di Malta 18 (36/144 dijela), Marzan Đilde iz Loborike, Loborika 31a( 18/144 djela), Ulezić Marine iz Rijeke, A. Barca 3/c (9/144 dijela), Marcan Nenada iz Rijeke, A.Kosića Rika 10b (3/144 djela), Marcan Nevenke iz Gračišća, Gračišće 79 (3/144 djela) i Božić Nade iz Poreča, M.Balote 11(3/144 djela),
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.2575 k.o. Gračišće u naravi kuća sagrađena na zgr. k.č.br. 24, u vlasništvu Rovis Maria iz Ližnjana, Ližnjan 331,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.626 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 1932, u vlasništvu Vlaičević Marinka iz Osijeka, J.R.Kira 112,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.258 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 792, u vlasništvu Uzelac Višnje iz Zagreba, Boškovićeva 3,
f) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.5218 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 1459, u vlasništvu t.d. Venter & Roux d.o.o. iz Rovinja, Istarska 56,
g) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.686 k.o. Rovinj u naravi kuća sagrađena na zgr. k.č.br. 1481, u vlasništvu Žeravica Elvire iz Rovinja, A. Starčevića 32,
h) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.4247 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 995, u vlasništvu Pamić Vladimira iz Rovinja, Garibaldi 14,
i) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.230 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 803, u vlasništvu Mira Jurkota iz Rovinja, Centener 50
j) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu k.č.br. 574/17 upisanu u zk.ul. br.2087 k.o. Medulin u naravi pašnjak, u vlasništvu t.d. Constantia  d.o.o. iz Pule, Sisplac 25.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.