REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/151
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 29. kolovoza 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49a Izmjena i dopuna Poslovnika Županijskog poglavarstva Istarske županije

SAZIVAM
78. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za petak, 29. kolovoza 2008. godine
s početkom u 14,00 sati - telefonskim putem

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća zaposlenih u  upravnim tijelima Istarske županije.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.