REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/152
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 29. kolovoza 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49a Izmjena i dopuna Poslovnika Županijskog poglavarstva Istarske županije

SAZIVAM
79. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 02. rujna 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostorijama
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 76. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 77. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2.

a) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u lipnju 2008. godine,
b) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u srpnju 2008. godine,

3. Izvješće o radu povjerenstva za praćenje utjecaja rada tvornice Rockwool Adriatic d.o.o. iz Pićna na okoliš i zdravlje ljudi,

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju  UGOVORA o financiranju osnivanja i rada Centra za općekorisne funkcije šuma "Josip Resel"u sastavu ŠUMARSKOG INSTITUTA, JASTREBARSKO,

5. Prijedlog Zaključka o pristupanju projektu "Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj",

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za revitalizaciju Završja,

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog tima zaduženog za provedbu Plana za zdravlje građane Istarske županije,

8. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava,

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju dužnosti v.d. pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije,

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije u Asocijaciji vinskih regija Europe (AREV),

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" Rovinj,

12. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Umag-Novigrad,

13. Prijedlog Zaključka o dodjeli financijske pomoći,

14.

a) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu dijelova, pribora i potrepština za računala (toneri),
b) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu usluge tiskanja službenih novina Istarske županije - bollettino ufficiale della Regione istriana,

15.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.7081 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 1147, u vlasništvu Vesne Thormaehlen iz Rovinja, Andree iz Bala 2,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.416 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 1301 i 1302, u vlasništvu Dragice Stanisavljević iz Rovinja Stube Constantini 7,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.2456 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 1168, u vlasništvu Sirotić Maria iz Rovinja ,J.Rakovca 11,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.1222 k.o. Motovun u naravi kuća sagrađena na zgr. k.č.br.15, u vlasništvu Slavke Bulajić iz SAD, Plaza East 4300, East Ocean Blvd, Lauderdale 33308 Florida,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.494 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 1487, u vlasništvu Ivković Gorana iz Karlovca,Sarajevska 6a,
f) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.94 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br.318, u vlasništvu t.d. Maturo d.o.o. iz Rovinja, Vodnjanska 12,
g) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.2686 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 52, u vlasništvu Vučetić Ognjena iz Rovinja, Carera 29,
h) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.256 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 880 i 882, u vlasništvu Prokšelj Nikole iz Duge Rese , Pribanjci 49.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.