REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/134
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 18. srpnja 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) 

S A Z I V A M
76. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 22. srpnja 2008. godine
s početkom u 11,00 sati - u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 74. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 75. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2.

a) Polugodišnji izvještaj Proračuna Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2008. godine,
b) Polugodišnji izvještaj Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2008. godine,

3. Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2008. godinu,

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2008.godinu,

5. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave dodatnih i nepredviđenih radova na adaptaciji i dogradnji zgrade OŠ "Vazmosla Gržalje" Buzet

6.

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave sklapanjem ugovora o sporuci javnih usluga iz dodatka II B Zakona u predmetu nabave stražarskih i čuvarskih usluga za potrebe upravnih tijela Istarske županije,
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta navodnjavanja poljoprivrednih površina Valture,
c) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade idejnog rješenja melioracije i navodnjavanja poljoprivrednih površina Bujštine.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.