REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/131
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 11. srpnja 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) 

S A Z I V A M
75. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 15. srpnja 2008. godine
s početkom u 12,00 sati - u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D

1. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u svibnju 2008. godine,

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga u 2007. godini,

3.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2008. godinu,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2008. godinu,
c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2008. godinu,

4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja,

5. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za prikupljanje i ocjenu projekata koji će se financirati sredstvima Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske u 2008. godini,

6. Prijedlog Zaključka o isplati financijskih sredstava namijenjenih poticanju uzgoja Istarskog goveda u 2008. godini,

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje natječaja za edukaciju i stručno usavršavanje studenata u Uredu Instituta regija Europe (IRE) u Salzburgu,

8. Promjena naziva Srednje škole - Scuola media superiore "Leonardo da Vinci" u Bujama,

9. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju glavnog tima  i radne grupe te radnih timova za izradu prijedloga kulturne strategije Istarske županije,

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije,

11. Prijedlog Zaključka u sudskom postupku tužiteljice Matejčić Marte iz Rovinja, Bolnica bb radi utvrđivanja i donošenja presude koja u cijelosti nadomješta ugovor o kupoprodaji stana,

12.

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu motornog benzina,
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge popravaka i održavanja automobila,
c) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge programiranja programske opreme (softvera) i usluge savjetovanja o programskoj opremi (softveru),
d) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu knjigoveške usluge i usluge završne obrade,
e) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge tiskanja novina,
f) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave - Dijelovi, pribor  i potrepštine za računala (toneri)

13.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. br.3720 i 584 k.o. Rovinj k.č.br.zgr.1757 i 1740 u vlasništvu Sanje Boltek Nemšić iz Zagreba , Mlinovi 184,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.176 k.o. Rovinj k.č.br.zgr.645 u vlasništvu Elkenhans Mare iz Županje, Trg Hrvatskih velikana 76,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.273 k.o. Rovinj k.č.br.zgr.930 u vlasništvu Melbourne Alex iz Engleske, Nolverton Cottage 2, Parkstreet, Dunster,Somerset TA 24 BSR,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu k.č.br. 1378, upisanu u zk.ul.br.471 k.o. Dolenja Vas, u naravi pašnjak površine 25.986 m2 u vlasništvu Kancijanić Marije iz Opatije, M.Tita 103.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.