REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/08-01/119
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 24. lipnja 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva Istarske županije

S A Z I V A M
73. sjednicu Poglavarstva Istarske županije (telefonska)

za utorak, 24. lipnja 2008. godine
s početkom u 10,00 sati - telefonskim putem

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.

a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2008. godinu,
b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2008. godinu

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.