REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/104
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 02. lipnja 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva istarske županije

S A Z I V A M
69. sjednicu Poglavarstva Istarske županije (telefonska)

za ponedjeljak, 02. lipnja 2008. godine
s početkom u 13,00 sati - telefonskim putem

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D

1. Prijedlog Rješenja o  imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Pula,

2. Prijedlog Rješenja o  imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac,

3. Prijedlog Rješenja o  imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.