REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/108
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 12. lipanj 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
71. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 17. lipnja 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 68. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 69. sjednice Poglavarstva Istarske županije (telefonska),
c) Verifikacija Zapisnika sa 70. sjednice Poglavarstva Istarske županije (telefonska),

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u travnju 2008. godine,

3. Kakvoća prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2007. godini,

4. Godišnji izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2007. godinu,

5. Godišnje Izvješće o poslovanju društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, za 2007. godinu,

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora, Temeljnih financijskih izvješća i Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora i Uprave trgovačkog društva MIH d.o.o. za 2007. godinu,

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Istarske županije,

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja,

9.

a) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2008. godinu,
b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2008. godinu,
c) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2008. godinu,

10. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o osnivanju Komisije za odlučivanje o komercijalnoj uporabi grba i zastave Istarske županije,

11. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za usluge programiranja programske opreme (softvera) i usluge savjetovanja o programskoj opremi (softveru),

12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Anex-a ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području južne Istre,

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje III. Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5075, dionica Sv. Petar u Šumi - Tinjan sa izvođačem radova "Cesta" d.o.o. Pula,

14. Zaključak o izradi izmjena i dopuna PPUO Pićan,

15. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije,

16. Prijedlog Rješenja o osnivanju Povjerenstva za ocjenu uspješnosti idejnog projekta,

17. Utvrđivanje prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Zaključak školskog odbora OŠ "Ivan Goran Kovačić" Čepić Klasa:602-02/08-01/251, Urbroj:2144-19-07-1 od 26-09.2007.g.,

18. Prijedlog Odluke o osnivanju Evaluacijske komisije za pripremu i provedbu postupka nabave za usluge prijevoda projektnih materijala u projektu "R.O.S.A.",

19.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za pokretninu - brod "Rižana" (prijašnja Buonavia) upisana u ulošku 1T- 198 upisnika brodova Republike Hrvatske pri Lučkoj kapetaniji Pula kao vlasništvo t.d. " d.o.o. iz Zagreba , Slavonska avenija 6/a, Jadran jahte "
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine: k.č.br.zgr.92/2 upisana u zk. ul. br. 252 k.o. Brest ; k.č.br.zgr.39/1 upisana u zk. ul. br. 87 k.o. Brest i k.č.br.zgr.37 upisana u zk. ul. br. 331 k.o. Brest,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.432 k.o. Rovinj k.č.br.zgr.1347 u vlasništvu Lukić Visković Jasmine iz Rovinja, Sanvincenti 8.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.