REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/91
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 08. svibnja 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
68. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 13. svibnja 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 67. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u ožujku 2008. godine,

3. Informacija o revitalizaciji kamenoloma u Vinkuranu - "Cavae Romane",

4. "Prezentacija projekta Brijuni rivijera",

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije,

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut JU "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije",

7. Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj sezonskoj brodskoj liniji Pula-Fažana-Rovinj,

8. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije,

9. Prijedlog Odluke o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2008. godini,

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće bolnice Pula,

11. Prijedlog Zaključka o proširenju djelatnosti Opće bolnice Pula osnivanjem Djelatnosti za hitan bolnički prijem,

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora OŠ "Vazmoslava Gržalje" Buzet o privremenom korištenju prostora PŠ Lanišće od strane Općine Lanišće,

13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Zaštitne radionice Tekop Nova ustanove za zapošljavanje osoba s invaliditetom,

14. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tiskanja poslovnih obrazaca u više primjeraka,

15. Prijedlog Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru - morskim plažama,

16. Odluka o osnivanju glavnog tima  i radne grupe te radnih timova za izradu prijedloga kulturne strategije Istarske županije,

17. Imenovanje predstavnika Iz Istarske županije u Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okoliš,

18.

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2007. godinu Lučke uprave Poreč,
b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2007. godinu Lučke uprave Pula,
c) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2007. godinu Lučke uprave Rabac,
d) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2007. godinu Lučke uprave Rovinj
e) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2007. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad,

19.

a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje komunalnih objekata i  uređenja na području Općine Barban,
b) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje pročistača i glavnih kolektora odvodnje otpadnih voda naselja Gračišće,
c) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje II. faze kanalizacije u naselju Grožnjan,
d) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje vodospreme Plomin II sa spojnim cjevovodima i prilaznom cestom, za opskrbu naselja Plomin i Kršan - Stari Grad,
e) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje kanalizacijskog sustava u naselju Motovun,
f) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Oprtalj,
g) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju zamjene vodovodne cijevi na  cjevovodu Breg - Koromačno na području Općine Raša,
h) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i kolektora za odvodnju otpadnih voda u naselju Sveti Lovreč.

20.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije  na  potpisivanje   III. Aneksa Ugovora  o  izvođenju radova   na izvanrednom   održavanju   objekta   Most "Antenal" na županijskoj cesti ŽC 5013 Novigrad - Poreč sa izvođačem radova "Cesta" d.o.o. Pula,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti  Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje VII. Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba Most - Motovun sa izvođačem "Cesta" d.o.o. Pula,

21.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.3071 k.o. Rovinj  k.č.br.zgr.1388  u vlasništvu t.d. „Regis“ d.o.o. iz Buzeta, Mala Huba bb
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine k.č.br. 133;143/2;144;145;150/2;155;162/2;165/2 i 1434 sve upisane u zk.ul.br. 328 i 356 k.o. Dolenja Vas, k.č.broj 1298;1316;1645;109;205;248;299;319;397/1;416/2; 533;599;804;808;974;975;978; 1569;386;1876 sve upisane u zk.ul.br.150, 168, 199;181,131; k.o. Brest  i 1/2 dijela k.č. br.1669  upisane u zk.ul br.115 k.o. Brest , sve u ukupnoj površini od 73.329 m2

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.