REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/84
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 17. travnja 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
67. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 22. travnja 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 65. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 66. sjednice Poglavarstva Istarske županije (telefonska),

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Istarske županije za 2008. godinu,

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Istarske županije za 2007. godinu,

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o financijskom poslovanju u 2007. godini domova za starije i nemoćne osobe na kojima  osnivačka prava ima Istarska županija,

5. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju radova podizanja zvona, elektrifikacije i postavljanja sata na zvoniku crkve u Draguću na području Općine Cerovlje,

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja rekonstrukcije i prenamjene građevinskog sklopa Kino-Mirna-Osnovna glazbena škola u Pazinu za potrebe Skupštine Istarske županije,

7. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj sezonskoj brodskoj liniji Pula-Fažana-Rovinj,

8. Izvješće o prihodima i rashodima "Vinistra" Poreč 2007. godine i Prijedlog Programa "Vinistra" Poreč 2008. godine,

9. Prijedlog Rješenja o  imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području Istarske županije "Natura Histrica",

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije,

11. Prijedlog Odluke o odabiru za nabavu usluge najma osobnih automobila,

12.

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje osnovnih škola Istarske županije u 2008. godini,
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije u 2008. godini,

13.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju Evaluacijske komisije za pripremu i provedbu postupka nabave za izradu studije u projektu "R.O.S.A.",
b) Prijedlog Odluke o osnivanju Evaluacijske komisije za pripremu i provedbu postupka nabave za dizajn i print  studije "Sajmovi na istočnom dijelu Jadrana" u projektu  "R.O.S.A.",

14.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. br.271 k.o. Sv. Petar u šumi, k.č.br.3350 (vrt), 3357 (livada);3358(livada); 3360( livada) i 3361( oranica) ukupne površine 19.386 m? u suvlasništvu Ane Medančić iz Pule, Rizzieva 32; Zgrablić Maria, Zgrablić Gracijele , Zgrablić Lučana svi iz Rovinja , Lamanova 5, Giorgis Maria i Giorgis Giuliane iz Rovinja , Garzotto,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.650  k.o. Gračišće k.č.br.zgr.15/1u naravi kuća u suvlasništvu Paule Jakus r. Poldrugovac pok. Ivana iz Pazina, P. Budičin 4; Sabine Bilić r. Poldrugovac pok. Ivana iz Pazina, Bratstva i jedinstva 9; Branka Aničić pok. Atilia iz Gračišća,Gračišće 19; Mirjane Benazić r. Aničić iz Pazina, J. Dobrile 7; Ariele Celić r. Aničić pok. Atilia iz Tupljaka, Tončetići 2 ; Brune Jelenković r. Aničić pok. Atilia iz Umaga , Garibaldi 8, i Marije Roce r. Aničić pok. Atilia iz Pazina , Gortanov brijeg 36,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.3638 k.o. Rovinj k.č.br.zgr.1711 i 1712 u vlasništvu Šumaher Helene iz Rovinja, Trevisol 48.
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 522 k.o. Rovinj k.č.br.zgr.1553 i 1556 u vlasništvu Čaki Ester iz Rovinja , Cronache 3,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.4589 k.o. Rovinj k.č.br.zgr.73/2 u vlasništvu Lazarić Nadie iz Rovinja , Carera 57 ,
f) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.649 k.o. Motovun k.č.br.zgr.162 u suvlasništvu Dženopoljac Goroslave iz Srbije , Beograd, Marka Čelebonovića 43A/24;Dženopoljac Vladimira iz Srbije, Beograd,Splitska 3 i Dženopoljac Ljiljane iz Srbije , Beograd , Gospodara Vučića 182/I ,

Napomena:  
Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.