REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/83
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 16. travnja 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
66. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za srijedu, 16. travnja 2008. godine
s početkom u 12,00 sati - telefonski
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.