REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/69
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 04. travnja 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
65. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 08. travnja 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarska županije u Puli, Flanatička29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 63. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 64. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u veljači 2008. godine,

3. Prijedlog Odluke o Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2008. godini,

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula,

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada i Financijskog izvještaja o radu  za 2007. godinu Javne ustanove "Natura Histrica"

6. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju projekta "Integralni razvoj lokalne zajednice - EIB II" za rekonstrukciju i dogradnju Doma zdravlja i stomatološke ordinacije u Brtonigli temeljem Sporazuma sklopljenog između Istarske županije i Općine Brtonigla 13.10.2007. godine,

7. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o osnivanju Povjerenstva za izradu programskih smjernica za potrebe izrade arhitektonsko-građevinskog programa izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Puli,

8. Prijedlog Zaključka o davanju  suglasnosti  Županijskoj  upravi za ceste Istarske županije  za zaključenje Sporazuma s Gradom Pulom o uređenju međusobnih odnosa  u vezi s obavljanjem poslova pripreme za građenje punog profila županijske ceste  5119  i djela županijske ceste 5132 u Puli,

9. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje kanalizacijskog sustava  u naselju Pićan,

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva u Istarskoj županiji,

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju,

12. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o izobrazbi zaposlenika Istarske županije,

13. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu strategije i planiranja trajnog osposobljavanja i usavršavanja službenika u Istarskoj županiji,

14.

a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge programiranja programske opreme (softvera) i usluge savjetovanja o programskoj opremi (softveru),
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge tiskanja poslovnih obrazaca u više primjeraka (porezna rješenja),
c) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu računalne opreme i pribora,

15. Prijedlog Zaključka o dodjeli stipendije temeljem članka 14. Pravilnika o dodjeli stipendije studentima Istarske županije,

16. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe POZ 173 za razdoblje od 01.01. do 31. 03. 2008. godine,

17.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.1397 k.o. Motovun  k.č.br.zgr.121 i 159  u vlasništvu Gabler Mirka iz Motovuna , Pino Budičin 12,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.205 k.o. Rovinj  k.č.br.zgr.746  u vlasništvu Gavrilov Branislava iz Rovinja, Pazinska 4.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na na tel. 372-101 ili 600-173

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.