REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/56
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 14. ožujka 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
63. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 18. ožujka 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarska županije u Puli, Flanatička29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 62. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Informacije o realizaciji Programa građenja i održavanja javnih cesta (državnih)  u Istarskoj županiji 2005. - 2008.,

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa građenja i održavanja javnih cesta (autocesta i državnih)  u Istarskoj županiji  2009. - 2012.,

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga za izmjene i dopune razvrstavanja (prekategorizacije) županijskih cesta na području Istarske županije u državne ceste

5. Konačni prijedlog Prostornog Plana Područja Posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak i medulinski arhipelag za ponovljenu javnu raspravu,

6. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesija na pomorskom dobru - morskim plažama,

7. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o  osnivanju Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža,

8. Prijedlog Odluke o izmjenama I dopunama Odluke o utvrđivanju materijalnih prava stažista Ureda Istarske županije u Bruxellesu,

9. Prijedlog Odluke o povećanju naknade za sudionike programa Eurodyssee tijekom boravka u Istarskoj županiji,

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika za sustav upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2000,

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju  privremenog ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije - javna ustanova,

12.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Odluku o izmjeni Statuta lučke uprave,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Odluku o izmjeni Statuta lučke uprave,
c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na Odluku o izmjeni Statuta lučke uprave,
d) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Odluku o izmjeni Statuta lučke uprave,
e) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Odluku o izmjeni Statuta lučke uprave,

13.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Odluku o izmjeni Pravilnik o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta s izmjenama i dopunama (sistematizacija),
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija), 

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije,

15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje društva Plinara d.oo. Pula,

16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o izvansudskoj nagodbi u predmetu Poslovni broj IP-221/07 kod Trgovačkog suda u Pazinu,

17. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 173 za razdoblje od 01.01. do 29.02.2008. godine,

18.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.1404 k.o. Gračišće  zgr.k.č.br. 103/3 u vlasništvu Nerea Salamon iz Pule, Vidikovac 7,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.8062 k.o. Rovinj  k.č.br.zgr.1006  u vlasništvu Dugandžić Vlatka iz Rovinja ,Carera 23
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.29 k.o. Rovinj  k.č.br.zgr.32  u vlasništvu Dijanošić Branka iz Ludbrega , Vinograda L. 82
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.5171 k.o. Rovinj  k.č.br.zgr.1936  u suvlasništvu Sandalj Sanje iz Zagreba, IV Cvjetno naselje 4 i Sandalj Nenada iz Zagreba, Stolačka 23,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.314 k.o. Rovinj  k.č.br.zgr.1060;1061 i 1062 u vlasništvu Malusa' Riccarda iz Rovinja , Arsenale 1

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na na tel. 372-101 ili 600-173

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.