REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/39
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 29. veljače 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
62. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 04. ožujka 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarska županije u Puli, Flanatička29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 61. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u siječnju 2008. godine,

3. Prijedlog Zaključka o realizaciji Zaključka Skupštine Istarske županije od 23. travnja 2007. godine o prihvaćanju Informacije o gradnji, održavanju i korištenju Istarskog ipsilona,

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007. godinu,

5. Prijedlog Zaključka o davanju  prethodnog  mišljenja  na  Prijedlog Prve  izmjene i dopune Plana  građenja  i  održavanja županijskih i lokalnih   cesta   za   2008.   godinu   Županijske   uprave   za   ceste Istarske županije,

6. Plan upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2008. godinu,

7. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Istarskoj županiji za 2008. godinu,

8. Prijedlog Zaključka o pristupanju pripremnim radnjama i utvrđivanju lokacije za izgradnju novog objekta Doma za starije i nemoćne osobe u Puli,

9. Nacrt Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva,

10. Suglasnost na Odluku školskog odbora OŠ Vladimira Nazora Krnica o prodaji nekretnina k.č. 1943/2 i 1943/3, k.o. Rakalj,

 11. Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi "Leonardo da Vinci" -  Scuola media superiore "Leonardo da Vinci" u Bujama za donošenje odluke o obavljanju dodatne djelatnosti,

12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju završnog Izvješća za VIP-projekt "Istarska ovca-janjetina i sir" i sufinanciranje istog,

13. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju obnove lokale ceste Vranje selo - Ćuki - izvorište Gradole na području Općine Vižinada,

14.

a) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarske ljekarne,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja,
c) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Novigrad,

15. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.678 k.o. Plomin  k.č.br.zgr.20 u suvlasništvu svaki za ? dijela Korda Marija rođ. Pavičić i Korda Kvirin pok. Klementa iz Vinkovaca, Antuna Starčevića 7.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na na tel. 372-101 ili 600-173

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.