REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/36
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 8. veljače 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
61. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 12. veljače 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarska županije u Puli, Flanatička29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 60. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju Zajedničkih lovišta u Istarskoj županiji,

3. Prijedlog zaključka sa Nacrtom Odluke o  povjeravanju poslova  izdavanja akata vezanih za gradnju iz članka 26. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07),

4. Informacija o turističkoj sezoni u Istarskoj županiji za period od 01. - 12. 2007“,

5.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Ugovor o dobavi i dopremi kamenih blokova za izradu školjere lukobrana u luci Fažana sa tvrtkom "Kamen" d.d. iz Pazina,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji i redovnom održavanju na području Lučke uprave Umag-Novigrad sa izvođačem radova " d.o.o. iz Rijeke,Hidroinžinjering" 

6. Prijedlog Zaključka o donaciji financijskih sredstava Lipić Sunčici za kupnju lijeka Sunibtinib,

7. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 173 za razdoblje od 01.01. do 31.01.2008. godine,

8.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.645 k.o. Rovinj  zgr.k.č.br.1972 i 1973 u suvlasništvu Nadie Čekić iz Rovinja , A.Motovunjanina 11 i Corrada Giuricin iz Rovinja , Sv. Križa 7,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.244 k.o. Rovinj  zgr.k.č.br.840 u vlasništvu Snežane Đunisić iz Rovinja , A.Ferri 18

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na na tel. 372-101 ili 600-173

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.