REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/22
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 25. siječnja 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
60. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 29. siječnja 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarska županije u Puli, Flanatička29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 59. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2.

a) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u studenom 2007. godine,
b) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u prosincu 2007. godine,

3. Nacrt Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije,

4. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u prvom tromjesečju 2008. godine

5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2008. godine

6. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2008. godine,

7. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda  centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u prvom tromjesečju  2008. godine,

8.

a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2008. godinu
b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2008. godinu,
c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulagana na nefinancijskoj imovini osnovnih škola i srednjih škola Istarske županije za 2008. godinu

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o koncesiji za izgradnju distributivnog sustava  i distribuciju plina: Kršan - Pićan,

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora na plažama Istarske županije u 2007. godini,

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove "Natura Histrica",

12. Prijedlog Zaključka o prihvaćaju Plana rada i Financijskog plana za 2008. godinu i Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja za 2006. godinu trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta s izmjenama i dopunama (sistematizacija),

14. Prijedlog Izmjena i dopuna odluke o vrednovanju radnih mjesta dužnosnika i djelatnika u tijelima Istarske županije,

15. Prijedlog Odluke o upućivanju službenika na rad u inozemstvo,

16. Prijedlog Zaključka o usvajanju liste kandidata sa sjednice Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za sudjelovanje u programu Eurodyssée za 2008. i 2009. godinu,

17. Projekt plinofikacije Istarske županije - Prijedlog zaključka o pozajmici sredstava društvu Plinara d.o.o. Pula,

18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti  na Odluku školskog odbora Glazbene škole I. M. Ronjgova u Puli o stjecanju nekretnine k.č. 482 k.o. Pula,

19. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Srednje škole Leonardo de Vinci u Bujama,

20. Prijedlog Odluke o osnivanju Evaluacijske komisije za pripremu i provedbu postupka nabave za speleološku opremu u projektu "Underground Istria",

21.

a) Prijedlog Rješenja o imenovanju odgovorne osobe za implementaciju projekta TRE " The Road to Europe " Training Courses and Resources of Institution Building in European integration,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju odgovorne osobe za implementaciju projekta SuperSize Europe,
c) Prijedlog Rješenja o imenovanju odgovorne osobe za implementaciju projekta Regional Centres for Trainings - Re.Cen.T.,
d) Prijedlog Rješenja o imenovanju odgovorne osobe za implementaciju projekta R.O.S.A.,

22.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje radova na trasi Parenzane,
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje radova izrade i postavljanja ograda na trasi Parenzane,

23.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju Evaluacijske komisije za provedbu postupka nadmetanja za ugovaranje usluga konferencijskog i simultanog prevođenja u sklopu međunarodnog projekta "AMAMO",
b) Prijedlog Odluke o osnivanju Evaluacijske komisije za provedbu postupka nadmetanja za ugovaranje usluge prevođenja pisanog materijala u sklopu međunarodnog projekta "AMAMO",
c) Prijedlog Odluke o osnivanju Evaluacijske komisije za provedbu postupka nadmetanja za ugovaranje usluga izrade DVD-a pod naslovom "Dani meda" u sklopu međunarodnog projekta "AMAMO",

24.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.7592 k.o. Rovinj  zgr.k.č.br.999 u suvlasništvu Dobreva Musamedin  i Dobreva Blanke iz Rovinja , Fra Pavla Pellizzera 31,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.71 k.o. Rovinj  zgr.k.č.br.178,179 i 180 u vlasništvu Graljuk Larise iz Zagreba, I.Poljaka 60,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.765 k.o. Rovinj  k.č.br.zgr.350/4 u vlasništvu Jelene Lautaš iz Rovinja , Mazzini 2,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.300 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 1032, u suvlasništvu Philip Pierce, Velika Britanija 16,Buckingham  st. Brghton BN 13 LT, Douglas Stuart Oura, Velika Britanija 14 Sandhurst House Wolsey St.London E 13 BD i Henrih Knudsen, Velika Britanija,364 Queensbridge RD, London E 8 3 AR,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.621 k.o. Rovinj zgr.k.č.br.1915 u suvlasništvu Antonie Negedić iz Rovinja,43.Istarske divizije bb i Siniše Negedić iz Srbije-Beograd, M.Oreškovića 4,

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na na tel. 372-101 ili 600-173

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.