Postojeće stanje postupanja s otpadom na području Istarske županije

Gospodarenje otpadom na području Istarske županije se danas svodi na djelatnost skupljanja, prijevoza i odlaganja komunalnog otpada i neopasnog tehnološkog otpada sa niskim ili nikakvim stupnjem odvojenog prikupljanja korisnih dijelova otpada i opasnog otpada, oporabe otpada i/ili reuporabe.

 

Djelatnost gospodarenja se provodi putem sedam javnih komunalnih poduzeća koji upravljaju odlagalištima koji u potpunosti ne udovoljavaju uvjetima nacionalne i EU regulative.

 

Gravitirajuća područja djelovanja komunalnih tvrtki u IŽ

 

Prema statističkim podacima za 2005. i 2006. godinu na odlagalištima u Istarskoj županiji se godišnje odloži oko 130 000 tona nesortiranog komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada. 

 

Prema podacima iz Katastra emisija u okoliš za 2005. i 2006. godinu, na području Istarske županije se godišnje prijavljuje oko 190 000 tona neopasnog i opasnog tehnološkog otpada. Veći dio tog otpada, i posebno sav opasan otpad, uključen je u proces reciklaže i zbrinjavanja (metalni otpad, otpadna vozila, gume, jestiva i mineralna ulja, tekstilni otpad, otpad od obrade drva i sl.), a samo otpad koji zadovoljava uvjete za odlaganje na odlagalište I. (komunalna) i II. (građevinska) kategorije završava na odlagalištima Istarske županije.

 

Prema strukturi komunalnog otpada odloženog na odlagalištima Istarske županije, vidi se da je moguće dobro definiranom primarnom i sekundarnom reciklažom uspjeti ostvariti zacrtane ciljeve postavljene Planom gospodarenja otpadom RH i Planom Istarske županije.

 

 

Struktura komunalnog otpada odloženog na odlagalištima Istarske županije u 2006. godini

 

Cijena zbrinjavanja otpada se uglavnom formira na temelju kvadrature korisne površine, a ne po količini proizvedenog otpada. Tako je cijena zbrinjavanja za domaćinstva od 0,3 - 0,6 kn po m2 korisne površine, a za privredu 1,2 - 2,55 kn po m2. Neke komunalne tvrtke su za privredu uvele naplate usluge zbrinjavanja otpada po količini (tona).