Svrha, cilj i opis projekta

Svrha projekta:

  • Zaštita zdravlja stanovništva Istarske županije,
  • Unapređenje komunalne usluge i zaštita okoliša, posebno voda i zraka od procjednih voda i deponijskih plinova

 

Cilj projekta:

  • Usklađivanje sustava gospodarenja otpadom s strateškim dokumentima i zakonskim propisima RH i EU;
  • Povećanje stupnja odvojenog prikupljanja korisnog i opasnog otpada iz komunalnog otpada;
  • Izgradnja ŽCGO u skladu s EU i RH normama;
  • Saniranje i prenamjena postojećih ne uvjetnih odlagališta otpada u transfer stanice i reciklažna dvorišta;
  • Smanjenje negativnih utjecaja na tlo, vodu i zrak čime se osigurava i zaštita izvorišta pitke vode - Karta zona sanitarne zaštite izvorišta pitke vode u IŽ

 

Opis projekta:

Projekt čini nekoliko odvojenih cjelina koje moraju biti međusobno iskoordinirane kako bi se postigao zacrtani cilj.

U cilju povećanja stupnja odvojenog prikupljanja neopasnog i opasnog otpada iz komunalnog otpada ključnu ulogu imaju jedinice lokalne samouprave. Općine i gradovi, u suradnji s komunalnim tvrtkama koje djeluju na njihovim područjima u periodu od 2008. do 2015. godine, do kada će biti u funkciji ŽCGO Kaštijun, moraju sanirati postojeća odlagališta i izvršiti njihovu rekonstrukciju u prihvatne stanice i reciklažna dvorišta te osigurati infrastrukturu za uspostavu primarne i sekundarne reciklaže.

 

Načini uspostave kvalitetne reciklaže definiraju se ovisno o karakteristikama područja a uzimajući u obzir ciljeve zacrtane Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2007. - 2015. i Planom gospodarenja otpadom Istarske županije za isto plansko razdoblje.

Procjena povećanja udjela otpada koji se izdvaja iz komunalnog otpada primarnim izdvajanjem do 2015. godine iz Plana gospodarenja otpadom RH i Plana gospodarenja otpadom Istarske županije prikazana je u tablici:

 

 

 

Realizaciju postavljenih ciljeva moguće je ostvariti, pored izgrađenog sustava, jedino uz permanentnu edukaciju stanovništva i mijenjanja navika i odnosa prema otpadu. 

 

Okosnicu sustava čini Županijski centar za gospodarenje otpadom – Kaštijun  (u daljnjem tekstu ŽCGO) za čiju izgradnju je rezervirana nova površina od 16 ha, uz postojeće neuvjetno odlagalište. Planirano proširenje je usvojeno kroz prostorno plansku dokumentaciju Istarske županije i Grada Pule na čijem se području nalazi.

 

 

Centar će činiti:

  • ulazno/izlazna zona, površine 0,5 ha ( čuvarska kućica, dvostruka vaga, plato  za pranje kotača kamiona, upravna zgrada  sa info punktom i parkirnim  prostorom);
  • radna zona, površine oko 8,0 ha (reciklažno dvorište koje će zaprimati  koristan i opasan otpad sa područja bivše općine Pula koju danas čine Grad  Pula i Grad Vodnjan te općine Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i  Svetvinčenat, prostor za obradu građevinskog otpadnog materijala,  pretovarni centar, postrojenje za mehaničko biološku obradu otpada -MBO,  postrojenje za proizvodnju el. energije iz bioplina,  postrojenje za spaljivanje  odlagališnog plina (plinsko crpna stanica),  uređaj za pročišćavanje otpadnih  voda centra, zeleni pojas, zaštitna zona i ograda te rezervirana  manipulativna površina za MBO
  • prostor za odlaganje ostatnog obrađenog otpada, površine u prvoj fazi oko 8  ha. Pored I. faze, radi dugoročnog planiranja za period do 2040. godine, uz planiranu zonu predviđen je prostor od dodatnih 19,0 ha.

 

Prostor za odlaganje ostatnog obrađenog otpada planiran je dugoročno, ali se polja otvaraju fazno, a pojedino polje se planira za period od 5 godina. Uspostavom učinkovite primarne reciklaže i oporabe te uporabom suvremenih tehnologija obrade otpada štiti se  volumen za odlaganje otpada.

 

Pored navedenog, u razdoblju od 2008. do najkasnije 2012. godine potrebno je provesti sanaciju postojećeg neuvjetnog odlagališta otpada na lokaciji Kaštijun gdje se procjenjuje da je, na površini od 8 ha, do danas odloženo oko 500 000 tona  miješanog komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada prikupljenog sa područja Grada Pule i Grada Vodnjana te općina Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat.

 

Za provedbu navedenog ishodovana je lokacijska i građevinska dozvola te je odabran izvođač radova (siječanj 2008.).

 

Uz sanaciju Kaštijuna u istom razdoblju mora se izvršiti sanacija i rekonstrukcija ostalih postojećih ne uvjetnih odlagališta na području Istarske županije u skladu s prostorno planskom dokumentacijom.

 

Tijekom 2005. godine izrađena je baza podataka o ilegalnim odlagalištima na području Istarske županije.

 

Registrirano je 300-tinjak ilegalnih odlagališta koja su valorizirana na temelju veličine, vrste odloženog otpada i stupnja ugroženosti okoliša (zone sanitarne zaštite, blizina naselja, prometnica i sl). Na osnovu podataka iz popisa izračunata je ukupna površina pokrivena otpadom koja iznosi 300 000 m2 pa je procijenjeno da je ilegalno odloženo oko 350 000 m3 otpada.

 

Analizom tipologije otpada utvrđeno je da gotovo 40% čini građevinski otpad, 30% metalni otpad, oko 20% komunalni otpad iz domaćinstava uključujući ambalažu, staru odjeću i obuću te oko 10% otpada čine stare gume i namještaj.

 

Također je utvrđeno da se u urbanim sredinama na ilegalnim odlagalištima odlaže uglavnom građevinski otpad i krupni metalni otpad (štednjaci, perilice za rublje i bijela tehnika) dok se na divljim odlagalištima u okolici sela i manjih naselja odlaže puno više komunalnog otpada, starih vozila i olupina, te zelenog otkosa. Taj podatak ukazuje na to da je odvoz komunalnog otpada u gradskim sredinama, za razliku od onog u manjim sredinama,  malo bolje organiziran i prilagođen broju korisnika i količinama otpada koje oni proizvedu ali ga je potrebno još doraditi.

 

Uz popis izrađen je i Plan sanacije