Što je to Sustav gospodarenja otpadom (SGO)?

Projekt SGO predstavlja uspostavu integriranog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ((Zakonom o otpadu (NN br. 178/04, 111/06), Strategijom gospodarenja otpadom RH (NN br. 130/05), Planom gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007.-2015. godine (NN br. 85/07) i Nacionalnom strategijom za provedbu okvirne konvencije UN-a o promjeni klime (UNFCCC) i Kyotskog protokola u RH s planom djelovanja (nacrt, svibanj 2007.)) i zakonodavstvom EU ((Rezolucija EU Vijeća o Strategiji gospodarenja otpadom (97/C76/01EEC) koja se temelji na Okvirnoj direktivi o otpadu (75/442/EEC)).

 

Problem je prepoznat na razini države, ali i na razini županija te gradova i općina.

Projekt "Uspostava integriranog sustava gospodarenja otpadom" započet je 1996. godine, a aktivnosti su pojačane donošenjem strateških dokumenata i zakonskih propisa na državnoj razini kao i zatvaranjem financijske konstrukcije kroz osiguranje dijela potrebnih sredstava iz pristupnih fondova EU (ISPA,IPA) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

 

 

Na županijskoj razini projekt je u skladu s odredbama Prostornog plana Istarske županije (Sl. novine IŽ 02/02, 01/05, 04/05 i 14/05), Programom zaštite okoliša Istarske županije s izvješćem o stanju okoliša (Sl. novine IŽ 01/07) i Planom gospodarenja otpadom na području IŽ (nacrt-ožujak 2006.), te je uključen u projekte Regionalnog operativnog programa Istrske županije za razdoblje 2006. - 2010. godine (Sl. novine IŽ 15/06) - Cilj br. 3 - Uravnotežen i održivi razvoj; Prioritet br. 2 - Unapređenje infrastrukturnih sustava; Mjera br. 1 - Izgradnja integriranog sustava gospodarenja otpadom.

 

 

Projekt je uvršten kao prioritet na nacionalnoj razini u Operativni program za okoliš 2007. - 2009. (Zagreb, rujan 2007.) - IPA program EU (Instrument predpristupne pomoći) sa vizijom tzv. bezdeponijskog koncepta kojem se teži kao idealu. Za ostvarenje vizije potrebno je osigurati zatvaranje kruga od izbjegavanja nastajanja otpada, smanjenja količina i štetnosti, reciklaže i oporabe (mehaničke, biološke, energetske)  do iskorištavanja inertnog ostatka to jest uspostaviti sustav po metodologiji IVO.

 

Preduvjet za realizaciju IVO metodologije gospodarenja otpadom je prvenstveno permanentni odgoj i obrazovanje svih građana po ciljanim skupinama te izgradnja mreže primjerene infrastrukture od primarne reciklaže i reciklažnih dvorišta, transfer stanica do Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) kao ključnog objekta u sustavu.