REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/212
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 24. prosinca 2007.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49 a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva Istarske županije

S A Z I V A M
59. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za četvrtak, 27. prosinca 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarska županije u Puli, Flanatička29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 57. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 58. sjednice Poglavarstva Istarske županije (telefonska),

2. Nacrt Zaključka o prihvaćanju Novelacije Plana navodnjavanja Istarske županije,

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća s javne rasprave u postupku donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije,

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Istarske županije i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Istarske županije za 2008. godinu,

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju na dužnost v.d. pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije,

6. Prijedlog Zaključka o ovlaštenju za obavljanje poslova Voditelja Službe za unutarnju reviziju,

7. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Službe za unutarnju reviziju Istarske županije,

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije,

9. Prijedlog Zaključka o objavi Natječaja za prijem dva stažista u Ured Istarske županije u Bruxelesu u 2008. godini,

10. Zaključak o dodjeli potpora za poslijediplomski studij za 2007. godinu,

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju i sufinanciranju projekta M.P.Š. i V.G. "Marketinška priprema poljoprivredno-prehrambenih proizvoda - Muškat ruža Porečka-desertno vino",

12. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju programa certificiranja autohtonih proizvoda Istre proizvedenih na ekološkim principima,

13. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za izvođenje radova na uređenju prostora Uljanika d.o.o. Pula, Besenghijeva 1 (za smještaj Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Pula),

14. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 146 za razdoblje od 01.01. do 30.11.2007. godine,

15. Prijedlog Zaključka o donaciji materijalne imovine:

16.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 565 k.o. Rovinj , zgr. k.č.1679 i 1695 ( ul. Stube Constantini 8), u vlasništvu Zavičajnog muzeja grada Rovinja,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 293 k.o. Rovinj, u naravi stan, sagrađen na zgr.k.č. br. 1015 i 1016, u vlasništvu Timić Mirjane iz Beograda - Srbija, Beogradska 62,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 9195 k.o. Rovinj, k.č.br. 1063/Z, 1067/Z i 1068/Z u suvlasništvu Jurišić Slavice iz Zagreba - Jurjevska 41b i Jurišić Marijana iz Rovinja, Fontika 3
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 7030 k.o. Rovinj, k.č.br. 75/2 Z u vlasništvu Ugrin Grabarić Nilde iz Rovinja, Carera 49,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 1994 k.o. Gračišće  u naravi zgrada sagrađena na zgr. k.č.br. 123/2 u suvlasništvu Franco Giuliana iz Italije , Staranzano , Via Saraevo 11(GO);Franco Bruna iz USA ,Highland Indiana ,2640- 39 PL i Franco Claudia iz Milana  - Italija , Via Foppa
f) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.359 k.o. Rovinj , u naravi stan, sagrađen na  zgr. k.č. br.1159, u vlasništvu t.d. Jadranska ulaganja d.o.o. iz Rovinja, Massatto

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na na tel. 372-101 ili 600-173

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.