REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/197
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 5. prosinca 2007.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49 a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva Istarske županije

S A Z I V A M
57. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za petak, 07. prosinca 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarska županije u Puli, Flanatička29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 54. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 55. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
c) Verifikacija Zapisnika sa 56. sjednice Poglavarstva Istarske županije (telefonska),

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u listopadu 2007. godine,

3.

a) Konačni prijedlog Proračuna Istarske županije za 2008. godinu,
b) Konačni prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2008. godinu,
c) Konačni prijedlog Projekcije Proračuna Istarske županije za 2008., 2009. i 2010. godinu,

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u kulturi za 2008. godinu,

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2007.godinu,

6. Druge Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2007. godinu,

7.

a) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2007. godinu (Izmjene Plana kapitalnih ulaganja u OŠ i SŠ za 2007.godinu,
b) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2007. godinu - utvrđivanje prijedloga,
c) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2007. godinu - utvrđivanje prijedloga,

8.

a) Plan poslovanja društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, za 2008. godinu s Nacrtom Odluke
b) Financijski plan poslovanja Društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, za 2008. godinu s Nacrtom Odluke
c) Plan nabave Društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, za 2008. godinu s Nacrtom Odluke,

9. Prijedlog Zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije,

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ribarskih luka "Santa Marina" i "Tarska uvala",

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju,

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja,

13. Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad OŠ Tar - Vabriga - Scuola elementare Torre - Abrega od Grada Poreča,

14. Prijedlog izmjene Zaključka o broju i visini stipendija,

15. Prijedlog Odluke o vrednovanju radnih mjesta dužnosnika i djelatnika u tijelima Istarske županije,

16.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge održavanja programskih, proračunskih i poreznih aplikacija,
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme Istarske županije,
c) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave školske opreme za osnovne škole,
d) Prijedlog Odluke Besenghijeva 1 (za smještaj Glazbene škole I.M.Ronjgova Pula), o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka nabave radova na uređenju prostora Uljanika d.o.o. Pula -
e) Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o financiranju izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Medicinske škole Pula i Glazbene škole I.M.Ronjgova Pula,
f) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za ustupanje radova na trasi Parenzane,
g) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje Usluge nadzora na trasi Parenzane,
h) Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka nabave za ustupanje radova na trasi Parenzane,
i) Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za ustupanje radova izrade i postavljanja ograde na vijaduktima Parenzane.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na na tel. 372-101 ili 600-173

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.