REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/182
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 20. studenoga 2007.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49 a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva Istarske županije

S A Z I V A M
56. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 20. studenoga 2007. godine
s početkom u 11,00 sati  - telefonski
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

Prijedlog Zaključka o rješavanju problema rada tvrtke Rockwool Adriatic d.o.o. u Pićnu

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.