REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/181
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 9. studenoga 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
55. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 13. studenoga 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 53. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Proračun Istarske županije za 2008. godinu,

3.

a) Program rada Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije za 2008. godinu,
b) Program rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2008. godinu,
c) Program rada Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2008. godinu,
d) Program rada Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2008. godinu,
e) Program rada Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu Istarske županije za 2008. godinu,
f) Program rada Kabineta župana Istarske županije za 2008. godinu,

4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji lukobrana u luci Fažana sa izvođačem radova "MONTE SERPO" d.o.o. iz Pule,

5. Prijedlog Odluke o produženju roka trajanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu uzgoja riba i školjaka,

6.

a) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2007. godini
b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2007. godini,

7.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 4890 k.o. Rovinj , u naravi stan, sagrađen na  zgr. k.č. 50 i 51, u vlasništvu  Davora Grbac iz Rovinja - Omladinska 6,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.223 k.o. Rovinj , u naravi stan, sagrađen na  zgr. k.č. br.787, u vlasništvu  Ines Poropat iz Rovinja , Zagrebačka 18,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.346 k.o. Rovinj , u naravi stan, sagrađen na  zgr. k.č. br.1140, u vlasništvu  Tucman Inje iz Zagreba , Kljajićeva 25 A

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.