REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/178
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 26. listopada 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
53. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 30. listopada 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 51. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 52. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u rujnu 2007. godine,

3.

a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Odluke o osnivanju Muzeja suvremene umjetnosti Istre
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju privremene ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti Istre

4. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka izravnog ugovaranja radi nabave radova na uređenju prostorija za održavanje nastave Glazbene škole I. M. Ronjgova u Puli (prostori Uljanika d.o.o. Pula u Puli, Besenghijeva 1)

5.

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju ugovoa o plaćanju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola,
b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Anexa ugovora o prijevozu učenika osnovnih škola,

6. Prijedlog Zaključka o objavi natječaja za prikupljanje prijava radi utvrđivanja liste kandidata za sudjelovanje u programu Eurodyssée za 2008. i 2009. godinu,

7. Prijedlog Zaključka o verifikaciji šteta od elementarnih nepogoda suše, tuče i požara na području IŽ u 2007. godini,

8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije "Natura Histrica",

9. Imenovanje "Radne skupine za praćenje i provedbu Nacionalnog programa i Akcijskog plana Desetljeće 2005.-2015. g. za Rome u Istarskoj županiji",

10. Prijedlog Zaključka o ovlaštenju za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na čišćenju mulja u luci Novigrad sa izvođačem radova HIDROINŽENJERING d.o.o. Rijeka,

12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodnog mišljenja na prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2007. godinu,

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanja V. Anexa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5042 dionice Špadići-Višnjan (prilazna cesta čvoru Špadići), sa izvođaćem radova "Cesta" d.o.o. Pula,

14.

a) Prijedlog Odluke o imenovanju Evaluacijske komisije za pripremu i provedbu postupka ugovaranja usluga izrade istraživačkog rada o kulturnoj baštini u okviru projekta "The Heart of Istria"
b) Prijedlog Odluke o imenovanju Evaluacijske komisije za pripremu i provedbu postupka ugovaranja usluga izrade istraživačkog rada o turističkoj promociji kulturne baštine u okviru projekta "The Heart of Istria"

15.

a) Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za ustupanje radova na trasi Parenzane,
b) Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave za ustupanje radova izrade i postavljanja ograda na vijaduktima Parenzane,
c) Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge nadzora nad radovima na trasi Parenzane, te radovima izrade i postavljanju ograda na vijaduktu Parenzane,

16. Prijedlog Odluke o petim Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije za 2007. godinu,

17.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za rekonstrukciju elektroinstalacija Talijanske srednje škole Rovinj,
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Istarske županije,
c) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za  provedbu ponovljenog postupka nabave usluga tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme  Istarske županije
d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge održavanja programskih, proračunskih i poreznih aplikacija,

18.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.148 u k.o. Gradina, k.č. br. 1035, u vlasništvu Mariej Čurić iz Pazina, I. Glagoljaša 3,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.160 k.o. Rovinj  zgr.k.č.br. 555/2,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.7030 k.o. Rovinj k.č. 75/2 Z, u vlasništvu Marije Ćus iz Rovinja, Nova ulica 3,

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.