REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/174
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 15. listopada 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
52. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za ponedjeljak, 15. listopada 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Zaključka o raspodjeli sredstava iz Proračuna Istarske županije za kapitalne potpore Općini Svetvinčenat u 2007. godini. 

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.