REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/161
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 5. listopada 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
51. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 09. listopada 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 49. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 50. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u kolovozu 2007. godine,

3. Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2007. godinu,

4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji obalnog zida na trajektnom pristaništu Brestova sa izvođačem radova "ELEKTROVODA" d.o.o. iz Cresa,

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Evaluacijske komisije za pripremu i provedbu postupka ustupanja radova izrade i postavljanja ograda na vijadukt Krvar u okviru projekta "Parenzana-The route of health and friendship",

6.

a) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju članice Zakladne uprave Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva,
b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članice Zakladne uprave Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva,

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja,

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju inicijative Grada Novigrada za izmještanjem Ljekarne Novigrad,

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Pilot projekta "Halo, niste sami",

10.

a) Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izobrazbi zaposlenika Istarske županije,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu strategije i planiranja trajnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika u Istarskoj županiji,

11. Prijedlog Zaključka o financiranju tehničke dokumentacije za adaptaciju i dogradnju Medicinske škole Pula i Glazbene škole "I. M. Ronjgov" Pula,

12.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge održavanja strojne opreme i fizičke mreže infrastrukture,
b) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu usluge održavanja programskih, proračunskih i poreznih aplikacija,

13. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 146 za razdoblje od 01.01. do 30.09.2007. godine,

14.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.202 k.o. Rovinj zgr.k.č.br.736 i 737, u vlasništvu Brunetti Catarine iz Rovinja, Sv. Križa 43,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.1173 i 4168 sve k.o. Rovinj zgr.k.č.br.734 i 733, u suvlasništvu Budicin Francesca iz Italije - Rim, Via Degli Estensi 267 i Budicin Duilia iz Italije - Mantova - Via Monte verde 47,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.7510 k.o. Rovinj zgr.k.č.br.1166, u suvlasništvu Srečec Tomislava i Isabelle iz Rovinja, Braće Pesel bb,
d) Prijedlog Zaključka Milano, Via Pilo Rosolino 9, o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.2386 k.o. Vrsar zgr.k.č.br.258/1, u vlasništvu Ceccarelli Luigi iz Italije
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.152 k.o. Poreč zgr.k.č.br.96, u vlasništvu Vulović Mirjane iz Beograda, J. Prodanovića 16, Srbija

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.