REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/157
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 14. rujna 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
50. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 18. rujna 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije,

2. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije,

3.

a) Zaključak o broju i visini studentskih stipendija u akademskoj godini 2007/08.
b) Zaključak o broju i visini potpora za poslijediplomski studij za 2007. godini,

4. Prijedlog Odluke o upućivanju službenika na rad u inozemstvo,

5. Prijedlog zaključka o imenovanju člana Povjerenstva za suradnju civilnog i javnog sektora Skupštine Istarske županije,

6. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za izgradnju distributivnog sustava i distribuciju plina: Kršan - Pićan,

7.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5075, dionica Sv. Petar u Šumi - Tinjan sa izvođačem radova "Cesta" d.o.o. Pula,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje V. Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba Most - Motovun sa izvođačem radova "Cesta" d.o.o Pula,

8.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na drugu izmjenu Financijskog plana za 2007. godinu,

9. Prijedlog Odluke o odabiru ponude izravnim ugovaranjem za nabavu grafičkih i tiskarskih usluga ("Službene novine Istarske županije"),

10. Prijedlog Odluke o poništenju javnog nadmetanja za nabavu usluga organiziranog prijevoza učenika osnovnih škola Istarske županije (po grupama - područjima),

11. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.174  k.o. Rovinj  zgr.k.č. 642 u naravi stan, u vlasništvu  Ćosić Iris iz Rovinja , A.Ferri 58.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.