REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/155
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 7. rujna 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
49. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 11. rujna 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 48. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga raspodjele sredstava iz Proračuna Istarske županije za sufinanciranje razvoja poslovnih zona u 2007. godini,

3.

a) Prijedlog Zaključka o raspodjeli sredstava Općini Kršan iz Proračuna Istarske županije za kapitalne potpore u 2007. godini,
b) Prijedlog Zaključka o raspodjeli sredstava Općini Vižinada iz Proračuna Istarske županije za kapitalne potpore u 2007. godini,

4. Prijedlog Zaključka o raspodjeli sredstava za provedbu Programa uređenja postojećih zapuštenih šumskih i poljskih putova na otocima i u priobalju u 2006. godini i imenovanje Povjerenstva za provedbu Programa,

5. Odluka o stavljanju na javni uvid SUO za zahvat - Eksploatacija plina iz eksploatacijskog polja "Izabela",

6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Prethodnog mišljenja o prijedlogu Izmjene i dopune Osnovne mreže zdravstvene djelatnosti,

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku  o dopuni Statuta Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije,

8. Izvješće o konstituiranju Vijeća nacionalnih manjina za Istarsku županiju,

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana prijama u službu u upravna tijela Istarske županije za 2007. godinu,

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Pravilnika o ocjenjivanju i stimulativnom nagrađivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije,

11.

a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije,
c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije,
d) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije,
e) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za turizam Istarske županije,
f) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije,
g) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije,
h) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije,
i) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Kabineta župana Istarske županije

12. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 146 za razdoblje od 01. 01. do 31. 07. 2007. godine,

13.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge održavanja programskih, proračunskih i poreznih aplikacija,
b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge održavanja strojne opreme i fizičke mreže infrastrukture
c) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu ponovljenog postupka javne nabave uredskog materijala za potrebe upravnih tijela  Istarske županije u  2007. g.,
d) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge održavanja  računalne opreme (serveri) sa pripadajućom programskom  opremom,

14.

a) Prijedlog Zaključka Pazinska 3, o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 211 k.o. Rovinj zgr. k.č. 756/Z, u vlasništvu Barbaro Marie iz Rovinja -
b) Prijedlog Zaključka J. Rakovac 29, o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.2658 k.o. Rovinj zgr. k.č. 104/Z, u vlasništvu Carmen Giorgis iz Rovinja -
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 141 k.o. Rovinj zgr.k.č. 488/Z, u vlasništvu Rušiti Ćamila iz Županje – Strossmayerova 11,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.131 k.o. Rovinj  zgr. k.č.472/Z i 475/Z, u vlasništvu Radossi Giovanni iz Rovinja - M.Balote 5,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.1731 k.o. Šumber , k.č.br.zgr. 15/1 i k.č.br.zgr.15/2 u vlasništvu Ivone Knez Radolović  iz Višnjana- Bokići 10,
f) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu u Motovunu - Trg J.Rassela 3, označenu kao zgr. k.č.181/1 i zgr. k.č.181/2 k.o. Motovun, u vlasništvu Erste &Steiermärkische bank d.d. - Rijeka - Jadranski trg 3 a
g) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.421 k.o. Rovinj  zgr.k.č. 1313 u naravi stan, u suvlasništvu  Amberger Friedrich iz Austrije , Bad St. Leonard, Karntnerelandweg A - 9462 i Steinkellner Alfred iz Austrije, Bad St. Leonard , Klining 114,
h) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.200 k.o. Rovinj  zgr.k.č. 728 i 729 u naravi stan, u vlasništvu  Mare Čović iz Rovinja ,A.Leme 4
i) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.307 k.o. Rovinj  zgr.k.č.1046/1 , u vlasništvu Ilić Anete iz Rovinja, Duga ulica bb
j) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.568, 569 i 570 k.o. Rovinj  zgr.k.č.1703 (1/7dijela),1701(1/9 dijela),1701 (1/9 dijela) i 1702 (1/4 dijela), u naravi stan , u vlasništvu Vlaste Pokrajac iz Rovinja - Rovinjsko selo bb.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.