REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/154
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 17. kolovoza 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
48. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 21. kolovoza 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 47. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u lipnju 2007. godini,

3. Godišnji Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2006. godinu,

4. Kakvoća prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2006. godini,

5. Prijedlog Odluke o Četvrtim Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije za 2007. godinu,

6. Prijedlog Zaključka o isplati financijskih sredstava namijenjenih poticanju programa razvoja lovstva u Istarskoj županiji, za 2007. godinu,

7. Prijedlog Zaključka o objavi postupka  Javnog natječaja za davanje koncesije za izgradnju distributivnog sustava i distribuciju plina: Kršan- Pićan,

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o izradi Studije dugoročnog razvoja luke Poreč,

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku OŠ Fažana o davanju u zakup školskog maslinika,

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku UV Istarskih domova zdravlja o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na zgradi stomatologije ispostave Pula,

11. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga rješenja o izmjenama rješenja o imenovanju članova Upravnih vijeća u domovima za starije i nemoćne osobe nad kojima osnivačka prava ima Istarska županija,

12. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga

a) Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Raša,
b) Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Raša,

13. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga

a) Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula,
b) Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula,

14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis", Rovinj o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova rekonstrukcije dijela stare zgrade Doma zbog ugradnje dizala,

15.

a) Prijedlog Odluke o poništenju postupka javnog nadmetanja za ustupanje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u Talijanskoj srednjoj školi Rovinj (II. faza),
b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u Talijanskoj srednjoj školi Rovinj (II. faza),

16.

a) Prijedlog Zaključka Casale 17,
o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.2626 k.o. Rovinj  zgr. k.č.1537, u vlasništvu Rubbi Antonia iz Rovinja-b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.7267 k.o. Rovinj  zgr. k.č.2019;2021;2022 i 2023, u vlasništvu Baus Petera iz Ljubljane - Idriska 19,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.413 k.o. Rovinj  zgr. k.č.1292, u vlasništvu Balić Dragana iz Zagreba , Martićeva 40.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.