REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/126
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 20. srpnja 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
47. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 24. srpnja 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 46. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Polugodišnji izvještaj Proračuna Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2007. godine,

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o pokretanju postupka Javnog natječaja za davanje koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribucije plina: Kršan-Pićan,

4. Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50075 dionica Čerišnjevica - Ladavci  sa izvođačem radova "Cesta" d.o.o. Pula,

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje vježbenika u Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije,

6. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu usluge idejnog projekta navodnjavanja poljoprivrednih površina Valture.

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.