REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/106
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 16. srpnja 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
46. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 17. srpnja 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 44. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 45. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Prijedlog Zaključaka o raspodjeli sredstava iz Proračuna Istarske županije za kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave Istarske županije u 2007. godini:

a) Sufinanciranje obnove krova na zgradi bivše škole u Završju (Općina Grožnjan),
b) Sufinanciranje I. faze projekta izgradnje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gračišće,
c) Sufinanciranje izgradnje uređaja za pročišćavanje i kanalizacijske mreže naselja Oprtalj,
d) Sufinanciranje projekata u Općini Barban (proširenje groblja u Barbanu i Prnjani i obnova društvenog doma u Sutivancu),
e) Sufinanciranje projekata u općinama Karojba, Tinjan i Višnjan,
f) Sufinanciranje izgradnje dijela vodoopskrbe u naseljima Peruški i Išići (Općina Marčana),
g) Sufinanciranje obnove zgrade društvenog doma u naselju Sveti Martin (Općina Sveta Nedjelja),
h) Sufinanciranje izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Pićan,
i) Financiranje popločenja ulica u naselju Boljun (Općina Lupoglav),
j) Sufinanciranje izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naselju Svetvinčenat,
k) Sufinanciranje izgradnje kanalizacije Žminj - Lukovica,
l) Sufinanciranje uređenja mjesnih groblja u Općini Lanišće,
m) Sufinanciranje obnove crkve Svih Svetih u Gradinju (Općina Cerovlje),
n) Sufinanciranje uređenja prometnice Jural (Općina Sveti Lovreč),

3. Prijedlog Zaključka o prenamjeni (udruživanju) decentraliziranih sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Istarske županije za 2007.godini,

4. Prijedlog Zaključka o isplati financijskih sredstava namijenjenih poticanju uzgoja Istarskog goveda u 2007. godini,

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za osiguravanjem dodatnih financijskih sredstava za isporuku i montažu opreme za Dom za psihički bolesne odrasle osobe "Vila Maria" u Puli,

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije za člana Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja,

7. Prijedlog Zaključka o odabiru kandidata  za edukaciju i stručno usavršavanje u Uredu Instituta regija Europe (IRE) u Salzburgu,

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluga organiziranog prijevoza učenika osnovnih škola Istarske županije za šk. god.2007/08,

9. Prijedlog Zaključka o imenovanju Komisije za procjenu utjecaja na okoliš za zahvat zatvaranja benzinske postaje - NOVIGRAD OBALA,

10.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge održavanja  poslovnih aplikacija pisarnice, Kadrovske evidencije i  Evidencije projekata za 2007. godinu,
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge čuvanja imovine i osoba u 2007. godinu,
c) Prijedlog Zaključka o prihvatu ponuda i sklapanju ugovora o prodaji automobila,
d) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka nabave grafičkih i tiskarskih usluga " službene novine " izravno ugovaranje,

11.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 565 k.o. Rovinj , zgr. k.č.1679 i 1695 ( ul. Stube Constantini 8) , u vlasništvu Zavičajnog muzeja grada Rovinja,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.8166 i 8167 k.o. Rovinj u naravi  vrt i stan, k.č.br. 9655 i zgr. k.č. br 1574/Z, u vlasništvu Vidaković Darka iz Rovinja  - ul. Bregovita 32.

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.