REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/106
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 28. lipnja 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
45. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 03. srpnja 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u svibnju 2007. godine

2. Prijedlog Zaključka o izradi izmjena i dopuna PPUO Fažana,

3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju III. Izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2007. godini,

4. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u Talijanskoj srednjoj školi Rovinj (II. faza)

5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga članova Povjerenstva za suradnju civilnog i javnog sektora Skupštine Istarske županije

6.

a) Godišnje Izvješće o poslovanju društva AZRRI-Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, za 2006. godinu s prijedlozima odluka
b) Plan poslovanja društva AZRRI-Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, za 2007. godinu s prijedlozima odluka

7.

a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave i Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2006. godinu,
b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Temeljnih financijskih izvješća trgovačkog društva MIH d.o.o, Poreč za 2006. godinu,
c) Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč
d) Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč

8.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja za izvođenje radova na zamjeni sistema za centralno grijanje u Ispostavi Pazin,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja za izvođenje radova na zamjeni dotrajale stolarije - izrada aluminijske bravarije na objektu centralne zgrade Ispostave Pula,

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula o prijenosu prava vlasništva nekretnina u KO Pula bez naknade na Sveučilište Juraj Dobrila

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Nacrta i utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta:

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Nacrta i utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta:

12. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 239 k.o. Rovinj, zgr.k.č. 827/Z, u vlasništvu Ljubice Kalčić iz Rovinja - Driover 33

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.