REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJAŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/104
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 11. lipnja 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
44. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za srijedu, 13. lipnja 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 43. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Ekološka poljoprivreda u Istarskoj županiji

I Provedbeno Izvješće za period 1990. - 2006.
II Perspektive i planovi razvoja za period 2007. - 2013.

3.

a) Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5134 dionica Šišanska ulica sa izvođačem radova "Istarske ceste" d.o.o. Pula,
b) Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o usluzi održavanja i nadogradnje informacijskog sustava Županijske uprave za ceste Istarske županije,

4. Prijedlog  Zaključka s obrazloženjem o podnošenju  zahtjeva Agenciji (HERA) za odobrenje za izuzeće stavka 5. članka 15.  Zakona o tržištu plina (NN br. 40/07) radi davanja koncesije za izgradnju distribucijskog sustava MRS Kršan - PMRS Pićan-jug i distribuciju plina,

5. Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na popločenju dijela operativne obale u luci Umag sa izvođačem radova "CATENA" d.o.o. iz Umaga,

6. Prijedlog  Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada i Financijskog izvještaja o radu  za 2006. godinu Javne  ustanove "Natura Histrica",

7. Prijedlog  Zaključka o izmjenama elemenata natječaja za poslovni prostor u Rapcu,

8. Prijedlog  Zaključka o imenovanju Povjerenstva za realizaciju projekta "Kuća za pisce-Hiža od besid",

9. Sporazum o ustupanju nekretnine k.č.br. 218 zgr. K.O. Buje (stara škola) sa TOŠ Buje u vlasništvo Istarske županije,

10. Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku OŠ Fažana o davanju u zakup školskog maslinika,

11. Prijedlog  Zaključka o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2007. godini,

12.

a) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za izradu usluge Aktivne revizije Idejnog projekta melioracije i navodnjavanja ''Poreštine'',
b) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka za izradu usluge Aktivne revizije Idejnog projekta melioracije i navodnjavanja ''Poreštine'' - izravno ugovaranje,
c) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za izradu usluge Aktivne revizije Idejnog projekta melioracije i navodnjavanja ''Rovinjštine'',
d) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka za izradu usluge Aktivne revizije Idejnog projekta melioracije i navodnjavanja ''Rovinjštine'' - izravno ugovaranje,

13. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge - Izrada Idejnog projekta navodnjavanja poljoprivrednih površina Valture,

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju materijalnih prava stažista u Uredu Istarske županije u Bruxellesu,

15. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju odgovornih osoba nadležnih tijela za koordinaciju i pripremu korištenja pojedinih programa EU i drugih programa međunarodne suradnje,

16. Prijedlog  Zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za suradnju civilnog i javnog sektora Skupštine Istarske županije,

17.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu materijala i sredstava za čišćenje i održavanje,
b) Prijedlog Odluke o poništenju postupku javnog nadmetanja za nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Istarske županije za 2007. godinu,
c) Prijedlog Odluke o poništenju postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu usluga tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme Istarske županije za 2007.g.
d) Prijedlog Odluke o poništenju postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu grafičkih i tiskarskih usluga - službene novine Istarske županije za 2007.g.
e) Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu  prehrambenih artikala za potrebe čajne kuhinje,
f) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu računalne opreme za potrebe upravnih tijela Istarske županije za 2007. godine,

18.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje osnovnih škola Istarske županije u 2007. godini,
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje srednjih škola Istarske županije u 2007. godini,

19. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za izradu projektne prijave IPA programa za projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun u Istarskoj županiji,

20.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. br. 1744  k.o. Peroj , k.č. 71/8 u naravi oranica, u vlasništvu  Blizanac Save iz Republike Srbije , Novi Sad - Vršačka 69,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.13 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 128/Z, u vlasništvu Kostić Zorana iz Rovinja ,R.Daveggia 11,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.4103 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 46/Z i 47/Z, u suvlasništvu  Giandomenica Giuricin iz Rovinja - Laco Sercio 37 i Annamaria Mofardin iz Rovinja, Marca Della Pietra 16,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. br. 1869 k.o. Vrsar , u naravi zemljište i stambena zgrada, zgr. k.č.br. 475 ; k.č.br.1023/3 i k.č. br. 1024/3, u vlasništvu Herbert Meistera  iz Vrsara Vidikovac - Trsine 23,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 332 k.o. Rovinj , u naravi stan, sagrađen na  zgr. k.č. 1115/Z, u vlasništvu  Teković Ksenije iz Rovinja - Sveti Križ 6,
f) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.1735 k.o. Rovinj  zgr. k.č.1510/Z, u vlasništvu Matošević Elizabete iz Rovinja - Casale 1,
g) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 661k.o. Rovinj , u naravi stan, sagrađen na  zgr. k.č. 2024/Z , u vlasništvu Črnja Sandre iz Rovinja, Gripole 1,
h) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.429 k.o. Rovinj  zgr. k.č. 1340/Z i1342/Z , u vlasništvu Hollosy Csabe iz Mađarske , Kaposvar - Vorostelek 2a,
i) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 3615 k.o. Rovinj , u naravi stan, sagrađen na  zgr. k.č. 546/Z, u vlasništvu t.d. C.R d.o.o. iz Rovinja -D. Segalla 8.

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.