REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/84
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 18. svibnja 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
43. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 22. svibnja 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 41. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 42. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u ožujku 2007. godine,

3. Prijedlog izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2007. godinu,

4.

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i financijskog izvješća o radu za 2006. godinu  Lučke uprave Poreč,
b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2006. godinu Lučke uprave Pula
c) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2006. godinu Lučke uprave Rabac,
d) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i financijskog izvješća o radu za 2006. godinu  Lučke uprave Rovinj,
e) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i financijskog izvješća o radu za 2006. godinu  Lučke uprave Umag-Novigrad,

5.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i razvoja luke i financijski plan za 2007. godinu  Lučke uprave Poreč,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i razvoja luke i financijski plan za 2007. godinu  Lučke uprave Pula,
c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na Godišnji program rada i razvoja luke i prvu izmjenu Financijskog plana za 2007. godinu,
d) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i razvoja luke i financijski plan za 2007. godinu  Lučke uprave Rovinj,

6.

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Istarske županije za 2006. godinu,
b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o financijskom poslovanju domova za starije i nemoćne osobe u vlasništvu Istarske županije za 2006.   godinu,

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju konačnog prijedloga Odluke o zaštićenom ruralnom području sjevernog dijela Istarske županije (ZRP),

8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Prijedlog Prve izmjene i dopune Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije,

9. Prijedlog Zaključka o  Mišljenju o interesu Republike Hrvatske za izgradnju golf igrališta sa pratećim sadržajima "Marlera" u KO Ližnjan,

10.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula za nabavu opreme za modernizaciju CT uređaja,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula za nabavu dva napredna mehanička ventilatora,

11. Prijedlog Odluke o Trećim Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije za 2007. godinu,

12.

a) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za izradu aktivne revizije Idejnog projekta melioracije i navodnjavanja Poreštine,
b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog Povjerenstva za nabavu usluge - Aktivna revizija Idejnog projekta melioracije i navodnjavanja "Poreštine",
c) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za izradu aktivne revizije Idejnog projekta melioracije i navodnjavanja Rovinjštine,
d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog Povjerenstva za nabavu usluge - Aktivna revizija Idejnog projekta melioracije i navodnjavanja "Rovinjštine",

13.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge uvezivanja proračunskih dokumenata,
b) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka nabave usluge čuvanja imovine i osoba za 2007. godinu,
c) Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka nabave usluge održavanja poslovnih aplikacija Pisarnice, Kadrovske evidencije i Evidencije projekata za 2007. godinu,

14.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul.br. 435 i 433 poduložak 1 k.o. Rovinj, zgr.k.č. 1350/Z i 1348/Z, u vlasništvu Barich Emilie iz Kanade - Toronto, Harwood Box 44 Ajax, Ontario LIS 30,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 1168  k.o. Vrsar u naravi šuma (površine 10.227m?) na otoku Sv. Juraj u Vrsarskom arhipelagu ,k.č. 1078/2 u suvlasništvu Zrinščak Nebojše  iz Zagreba - Doljani 5 i Zrinščak Nebojše iz Poreča - A.V.Arsena 12
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. br. 464 poduložak 5  k.o. Rovinj , zgr. k.č. 1409/Z; 1413/Z i1416/Z u naravi kuća i cisterna, u vlasništvu Radovana Perovica iz Švicarske ,  5018 Erlisbach AG - Erzbachstrasse 2
d) Prijedlog Zaključka o ponudi za prvokup Palače Salamon u Gračišću.

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.