REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/47
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 23. ožujka 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
40. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 27. ožujka 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 39. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u veljači 2007. godine,

3. Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2006. godinu,

4.

a) Izvješće o radu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije za 2006. godinu,
b) Izvješće o radu Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu)  samoupravu Istarske županije za 2006. godinu,
c) Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2006. godinu,
d) Izvješće o radu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2006. godinu,
e) Izvješće o radu Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2006. godinu,
f) Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije za 2006. godinu,
g) Izvješće o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije za 2006. godinu,

  • Izvješće o radu Posebnog računa Županijskog Poglavarstva "Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" za 2005. godinu,

h) Izvješće o radu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županiju za 2006. godinu,
i) Izvješće o radu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije za 2006. godinu,
j) Izvješće o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2006. godinu,
k) Izvješće o radu Kabineta župana Istarske županije za 2006. godinu,

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Istarskih ljekarni za izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora Ljekarne Forum,

6.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za izradu dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje osnovnih škola Istarske županije u 2007. godini
b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za izradu dokumentacije i provođenje nadzora za investicijsko održavanje srednjih škola Istarske županije u 2007. godini,

7.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog Povjerenstva za nabavu usluge - Aktivna revizija Idejnog projekta melioracije i navodnjavanja "Poreštine",
b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog Povjerenstva za nabavu usluge - Aktivna revizija Idejnog projekta melioracije i navodnjavanja "Rovinjštine",

8.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge uvezivanja proračunskih dokumenata,
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tiskanja i kuvertiranja poreznih rješenja,
c) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva  za pripremu i provedbu postupka nabave usluge najma osobnih automobila za potrebe Istarske županije,

9. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu  upisanu u zk.ul. br. 4927 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 932/Z, u vlasništvu Alaga Matije iz Rovinja - Vrata pod zidom 5

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.