REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/43
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 09. ožujka 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
39. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 13. ožujka 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 38. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. "Informacija o turističkoj sezoni 2006. te polazišta za pripremu turističke sezone 2007. godine",

3. "Implementacija Master plana razvoja turizma Istre: Analiza provedbe za period 2004.-2006. te najave projekata za period 2007.-2009."

4. Prijedlog Odluke o donošenju Izvješća o stanju u prostoru Istarske županije za razdoblje 2003.-2006. i Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru Istarske županije za razdoblje 2007.-2011. i Prijedlog Zaključka o donošenju Izvješća o potrebi izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije,

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Informacije o realizaciji Zaključka Skupštine Istarske županije od 31. srpnja 2006. godine o prihvaćanju Informacije o gradnji, održavanju i korištenju Istarskog ipsilona,

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu,

7. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2007. godini,

8. Prijedlog Odluke o imenovanju Evaluacijske komisije za pripremu i provedbu postupka nabave usluga izrade promotivnog materijala u okviru projekta "The Heart of Istria"

9.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.7778 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr.k.č.1293/Z u vlasništvu Odić Davorina, Vis - V. Nazora 4,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. br. 3593 k.o. Rovinj , a koja se sastoji od ? dijela kuće sagrađene na zgr.č. br. 424 - ul. Vodnjanska 10 /a ,nekretnine upisane u zk.ul. 125 k.o. Rovinj a koja se sastoji od ? dijela cisterne u prizemlju i ? dijela magazina u prizemlju označeno sl. A TIP-a 123 kuće u 1/5 dijela sagrađene na zgr. č.br.442,magazina sagrađen na zgr.č. br.423/2 ; magazina sagrađen na  zgr.č.br. 423/1 , cisterne sagrađene na zgr. č. br. 420/2 i cisterne sagrađene na zgr.č. br. 420/1 sve u ul. Vodnjanska 10/a i nekretnine upisane u zk.ul. br. 125 k.o. Rovinj a koja se sastoji od ? dijela dvorišta označeno sl. A - B TIP-a 123   kuće u 1/5 dijela sagrađene na zgr.č.br.442 ,magazina sagrađen na zgr.č.br.423/2 ,magazina sagrađen na zgr.č. br.423/1 ,cisterne sagrađene na zgr. č. br. 420/2 i cisterne sagrađene na zgr. č. br. 420/1 sve u Rovinju - Vodnjanska 10 /a  , u vlasništvu  Bosazzi Marije iz Italije Grezzana - Via degli Olivetani 4
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 5233 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1729/Z, u vlasništvu Dajčić Lidije iz Austrije , Beč - Rudolf Kassner Gasse 11
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 475 poduložak 1 i 4  k.o. Rovinj - u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1430/Z, u vlasništvu Dragice Ilić Čavajda iz Rovinja - Sanvicenti 3

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.