REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/27
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 23. veljače 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
38. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 27. veljače 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 37. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u siječnju 2007. godine,

3.

a) Nacrt Odluke o dodjeli grba - doc. Dr. Franz Schausberger,
b) Nacrt Odluke o dodjeli grba - Nenad Čanak,
c) Nacrt Odluke o dodjeli grba - Giovanni di Stasi,
d) Nacrt Odluke o dodjeli grba - Giancarlo Galan,

4. Prijedlog Zaključka za usvajanje pisma namjere između Istarske županije, Grada Pule i tvrtke "ecorec" iz Zagreba,

5. Prijedlog Zaključka za usvajanje Mandatnog pisma između Istarske županije, Grada Pule i Evropske banke za obnovu i razvoj,

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju odgovorne osobe za inplementaciju projekta SUPERSIZE EUROPE,

7. Rješenje o imenovanju Skupine za koordinaciju Projekta KRO/008/06, Izgradnja kapaciteta za gospodarsko prostorno planiranje u Hrvatskoj, s posebnom pažnjom usmjerenom na buduću poslovnu zonu Tison u Vodnjanu, - Istarska županija,

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Dodatka br. 3 Ugovoru o izvođenju radova na produženju obalnog zida u luci Rabac sa izvođačem  radova "SUN ADRIA" d.o.o. iz Rijeke,

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova  Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj,

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje IV.  Aneksa  Osnovnom  ugovoru  o  izvođenju  radova  na  izvanrednom održavanju   županijske   ceste  5042  dionice  Špadići  -  Višnjan,  ČVOR ŠPADIĆI (bez prilazne ceste) sa izvođačem  radova "CESTA" d.o.o. Pula,

11. Prijedlog Zaključka o odricanju od prava prvokupa na Kaštelu u Lupoglavu,

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora OŠ Fažana o davanju u zakup školskog maslinika,

13. Prijedlog Zaključka o dodjela stipendije temeljem članka 14. Pravilnika o dodjeli stipendije studentima Istarske županije - Klarić Sara,

14. Prijedlog Zaključka Sergio Bernich, o davanju ovlaštenja podžupanu Istarske županije - 

15. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, 

16. Prijedlog izvornog tumačenja članka 88. stavka 1. alineja 5. Odluke o donošenju Prostornog plana Istarske županije,

17.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za  pripremu i provedbu postupka nabave prehrambenih artikala za potrebe čajne kuhinje,
b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge tiskanja i kuvertiranja poreznih rješenja,

18.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 939 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 915/2 Z, u suvlasništvu Kresina Ivanke iz Rovinja - S.Radića 19, Božić Lidije iz Rovinja - Pesel 10, Cerin Silvane iz Rovinja - 43. Istarske divizije i Terzić Gordane iz Viškova - Kulići 1,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 30 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 33/ Z, u suvlasništvu Kušnin Antona iz Rovinja - Carera 5 i Kužnini Kol iz Zagreba  - I. Vrtića 6,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br. 1590 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1197, u vlasništvu (3/4 dijela) Venier Giovannia iz Rovinja  - Sveti Križ 12.

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.