REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/23
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 9. veljače 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
37. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 13. veljače 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 36. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Istarskoj županiji za 2007. godini,

3. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2007. godini,

4. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2007. godini,

5. Plan upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2007. godinu,

6. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za prikupljanje i ocjenu projekata koji će se financirati sredstvima Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske u 2007. godini,

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2007. godinu,

8. Prijedlog Zaključka o Mišljenju o interesu Republike Hrvatske za izgradnju golf igrališta sa pratećim sadržajima "Crveni vrh" u KO Savudrija,

9. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županija,

10.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće bolnice Pula,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "prim.dr. Martin Horvat" Rovinj,
c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije,
d) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Istarskih ljekarni,

11.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.392k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1236/Z, u vlasništvu Tatjane Gamulin iz Zagreba ,Žerjavića 19,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.9174 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1221/Z, u vlasništvu Modrušan Zvonke iz Rovinja Trevisol 38,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.50k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 88/Z, u vlasništvu Puškarić Aleksandre iz Rovinja ,obala A. Rismondo 14

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.