REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/17
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 19. siječnja 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
36. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 23. siječnja 2007. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 34. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 35. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u studenom 2006. godine,

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora na plažama Istarske županije u 2006. godini,

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćaju Plana rada i Financijskog plana za 2007. godinu trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,

5. Prijedlog Odluke  o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i  rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2007. godini,

6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2007. godini,

7.

a) Nacrt Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2007. godinu,
b) Nacrt Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2007. godinu,

8. Nacrt Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2007. godinu,

9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije.

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.