REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/215
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 15. prosinca 2006.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
35. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za srijedu, 20. prosinca 2006. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatičaka 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 32. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 33. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga Istarske županije za 2006.-2009. godinu

3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije,

4. Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske   županije  na  potpisivanje   Ugovora  o  izvođenju  radova  na izvanrednom  održavanju  objekta  Most "Antenal" na županijskoj cesti ŽC 5013 Novigrad - Poreč sa izvođačem radova "Cesta" d.o.o. Pula,

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Istarske županije i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Istarske županije za 2007. godinu,

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu na I. fazi projekta "Zajednice koje brinu kao model prevencije poremećaja u ponašanju" te podržavanju provedbe II. faze istog,

7. Izvješće o provedbi i sufinanciranju programa podizanja dugogodišnjih nasada u Istarskoj županiji - Program nabave sadnog materijala, s prijedlogom Zaključka o sufinanciranju za 2007. godinu,

8. Prijedlog Zaključka o imenovanju Stručnog tima i Uredničkog odbora za tiskanje statuta Istarske županije,

9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju visine naknade za rad Stručnog tima za osnivanje Muzeja suvremenih umjetnosti Istre,

10. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju restauracije objekta Pavlinskog samostana u Svetom Petru u Šumi,

11. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju djelatnosti NK Pula,

12.

a) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju Suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Novigrad o izmjenama i dopunama Statuta,
b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju djelomične suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" Rovinj o izmjenama i dopunama Statuta,
c) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula o izmjenama i dopunama Statuta,
d) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Raša o izmjenama i dopunama Statuta,

13.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula za nabavu endoskopskog seta za autoflorescentnu dijagnostiku bronha,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula za nabavu samostojećeg operacijskog mikroskopa,

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja,

15. Prijedlog Zaključka o dopunama Zaključka o spajanju domova zdravlja u vlasništvu Istarske županije,

16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Bolnice prim. dr. Martin Horvat" o nabavci uređaja za RTG dijagnostiku,

17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na izmjene Financijskog plana za 2006. godinu,

18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i razvrstaju radnih mjesta,

19. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge - izrade Studije razvojnih i prostornih mogućnosti pograničnih područja Istarske županije,

20.

a) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu usluge osiguranja imovine,
b) Prijedlog Odluke o poništenju nadmetanja za nabavu usluge osiguranja prijevoznih sredstava,

21. Prijedlog Zaključka o donaciji materijalne imovine,

22. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 149 za razdoblje od 01. 01. do 30. 11. 2006. godine,

23.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.149 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 522/Z i 523/Z, u vlasništvu u  Graljuk Borislava iz Zagreba , I.Poljaka 60,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.4926 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1896/Z, u vlasništvu u 1/3 dijela Lanji Geze iz Rovinja, Švalbina 27,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.300 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1032/Z, u vlasništvu Philip Ian Pierce , Douglas Stuart Oura i Henrih Knudsen ,Rovinj -Andronella 8,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.653 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1985/Z, u suvlasništvu u 2/4 dijela Tuškan Branimira - Bregovita 23, Rovinj i Lovrenčić -Tuškan Mirjane,Bregovita 23 - Rovinj,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 2380 k.o. Gračišće u naravi kuća i vrt sagrađena na zgr. k.č. br. 44 i k.č. 1323 u vlasništvu Brocca Nilsson Daniele iz Italije, Parma - Strada della Repubblica 35,

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.