REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/211
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 08. prosinca 2006.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
33. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za ponedjeljak, 11. prosinca 2006. godine
s početkom u 15,30 sati u prostoru
Istarske županije u Pazinu, Dršćevka 3

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Konačni prijedlog Proračuna Istarske županije za 2007. godinu,

2. Razno

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.